Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Prognosepriser (maj) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Forventningerne til priserne på soja, raps, frø og kartofler er uændrede i forhold til publikationen fra februar,

hvor prisen på foderbyg og foderhvede ligger i intervallet 118-122 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens

De største usikkerhedsfaktorer for de globalt handlede afgrøder er Corona-krisen, dollaren, vejret i de store producentlande og handelsmæssige restriktioner.

I skrivende stund er prisen på palmeolien faldet kraftigt. Kombinationen af vigende efterspørgsel og det massive fald i oliemarkederne er den primære årsag til, at priserne har været under pres siden nytår. De lave priser på palmeolie kan på sigt få indflydelse på rapsprisen i negativ retning.

Svinekød

På grund af påvirkningen fra såvel Corona-krisen som udviklingen i den kinesiske svineproduktion forventes det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ikke nødvendigvis at være gældende i 2020. Forventningerne er, at den samlede notering i 2020 vil være 12,35 kr. pr. kg.

Den høje notering på slagtesvinekød afspejler sig direkte i markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet for Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt udviklingen i Corona-krisen. I prognosen er der indregnet en fortsat langsom genåbning af økonomierne i de kommende måneder. På lidt længere sigt kan også en eventuel hård ”Brexit” have indflydelse på svine-prisen.

Mælk

Den usædvanligt lange periode med stabile mælkepriser gennem 2019 og starten af 2020 er ovre. Coronakrisen har medført lavere efterspørgsel efter mejeriprodukter og har givet problemer på udbudssiden, hvor der har været udfordringer med kapaciteten i forarbejdningsleddet og logistikken.

Coronakrisen har medført et skift i forbrugsmønstrene. Samtidig har det store fald i oliepriserne reduceret købekraften i Mellemøsten, som traditionelt importerer store mængder mejeriprodukter.

Udviklingen i mælkeprisen vil i de kommende måneder blandt andet være afhængig af udviklingen i Corona- krisen. Indtil situationen normaliserer sig, kan der forventes en svagt faldende tendens i den danske afregningspris på mælk.

Der forventes dog ikke større prisfald, da den underliggende ubalance i markedet er beskeden.

Prognoseprisen for 2. kvartal er vurderet til 2,56 kr./kg EKM, faldende til 2,41 kr. i 3. og 4. kvartal 2020 og i 1. kvartal af 2021.

Oksekød

Covid-19 har i høj grad præget markedet for oksekød; restaurant-, catering- og hotelbranchen er lukket,

og sociale arrangementer udskudt. Desuden er Danmarks eksport af oksekød, der primært går til andre europæiske lande, faldet. Det har medført betydelige ændringer i afsætning og priser på oksekød. En stigning i de danske afregningspriser først på året er afløst af kraftige prisfald.

Der er stor usikkerhed på markedet, men trods faldende slagtninger må der forventes et prispres resten af året.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der har reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Forventningerne til Gødning, bekæmpelsesmidler er uændret i forhold til publikationen i februar.

Prognosepriser (februar) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2020 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens.

Rapsprisen har haft en pæn stigning i løbet af vinteren og er over de 2,80 kr. pr. kg. Prisen kan være på vej ind i en svagt faldende tendens, da palmeolie viser faldende pris som følge af, at flere eksportordrer er faldet bort.

Svinekød

Prisen på svinekød er pt. styret af de asiatiske landes – og især Kinas – efterspørgsel efter svinekød. De store udfordringer med svinepest i Kina, i en række andre asiatiske lande samt i Øst- og Centraleuropa har medført en kraftig nedgang i landenes egenproduktion af svinekød og stigende efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. Konsekvenserne af svinepest lægger således en solid bund under noteringen.

Det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ventes genoptaget i 2020. Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

Det forventes, at den kinesiske efterspørgsel vil blive reduceret i takt med, at den kinesiske egenproduktion af svinekød genoprettes. Det ventes at slå kraftigst igennem i 2021, hvor prisniveauet gradvist ventes at blive normaliseret.

Samlet set holdes den seneste prognose fra december stort set uændret i februar-prognosen.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”, da udsigterne til en handelsaftale med EU er svage. Især svinepest er trendsættende for markedet og kan ændre afgørende i forudsætningerne for prognosen. Der forventes ikke en nævneværdig effekt af Corona-virusset.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen.

Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til tidligere år.

Tendensen med svag underforsyning af mælkemarkedet er fortsat ind i 2020, hvilket har udløst en lille stigning i mælkeprisen fra marts. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden, og sammen med usikkerhedsfaktorer forventes der ikke større ændringer i markedssituationen.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, blandt andet på grund af Corona-virus, situationen i Mellemøsten samt et eventuelt hårdt ”Brexit” i slutningen af 2020.

Oksekød

Med en pris på 20,61 kr. pr. kg. bød 2019 på de laveste gennemsnitlige afregningspriser for okse- og

kalvekød i de seneste fem år og 1,34 kr. lavere i forhold til året før. Tyrekalve er faldet mest, hvorimod priserne på hundyr er mere stabile.

Der blev slagtet næsten 6 pct. færre kreaturer end året før, og som en ny rekord eksporterede Danmark 91.788 levende dyr, heraf ca. 40 pct. til Holland. Markedsåbningen til Sydkorea samt udsigten til kommende aftaler med bl.a. Japan, Marokko og Kina giver mulighed for prisstigninger i løbet af 2020.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen på 21-3-10 er faldet inden for det sidste år fra 290 kr. til 260,- kr./Hkg. Eftersom kornprisen forventes at ville være relativt høj på globalt plan, kan det også forventes, at prisen på gødning vil stige igen. Sammenhængskraften mellem naturgasprisen og N-prisen er sat en smule ud af kraft, da de store gødningsselskaber forsøger at fastholde en højere pris på deres varer, selvom gasprisen er faldet fra 1,90 kr./m3 til 0,9 kr./m3 svarende til 52 %, mens gødningen kun er faldet med 10 %.

Prisen på diesel er i skrivende stund på godt 6 kr./liter eksklusive afgifter, hvilket bl.a. skyldes, at Kina har en lav efterspørgsel efter olie, da fabrikkerne pga. Corona-virus er lukket ned. Det forventes, at fabrikkerne igen begynder at lukke op i løbet af 1-1½ måned, men flere områder er fortsat lukket for ind- og udlevering, hvilket også gælder for bl.a. økologisk soja.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson.

Ekstraordinær ændring af svinenotering for 2020

Prisen på grisekød og smågrise opjusteres ekstraordinært på grund af en yderligere skærpelse af markedssituationen med udbredelse af ASF i Kina og det øvrige Asien. De skærpede omstændigheder har medført en stærkt stigende eksport til Asien og en kraftigere stigning i prisen på grisekød end tidligere forventet.

For 2020 som helhed opjusteres noteringen med knap 1 kr. pr. kg, og opjusteringen vedrører især 1. halvår.

Prognosepriser (september) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

 Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2019 ligger i intervallet 100-110 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, da arealer med havre har været mindre end i 2018. Det forventes, at havreprisen vil stige i løbet af de kommende måneder. Prisen er for øjeblikket lige omkring 100,- kr. pr. Hkg.

Rapsprisen er for øjeblikket omkring 2,80 kr. med en tendens til stigning pga. af mindre høst i Europa. Høsten af Canola i Canada er ikke afsluttet endnu, hvilket betyder, at vi ikke ved, hvor stort et pres der vil komme fra den side på rapsprisen.

De andre planteolieprodukter som f.eks. solsikke og palmeolie er der ikke mangel på, hvilket kan komme til at presse rapsprisen i nedadgående retning, selvom der har været en mindre høst i EU.

Svinekød

Den stærkt øgede efterspørgsel efter svinekød og en lavere udbudt mængde har medført markant højere svinenoteringer, og den aktuelt høje svinenotering ventes som minimum at fortsætte gennem 2020. Den seneste prognose fra juni opjusteres marginalt for 2019 og noget mere for 2020 i lyset af den stadigt større udbredelse af svinepest i Asien og Øst- og Centraleuropa.

Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen. Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til samme tidspunkt året før.

Hvis tendensen til voksende underforsyning af mælkemarkedet fortsætter året ud og ind i 2020, forventes næste ændring i mælkeprisen at blive en prisstigning – formentlig i løbet af første halvår 2020. Der er dog ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da der er tale om en forholdsvis beskeden ubalance i markedet. Niveaumæssigt ventes 2020 at ligge en anelse over 2019 og lidt over prisen i et ”normalår”.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en lille nedjustering af lagrene, er der fortsat store lagre, som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2020. I tilfælde af, at US-dollaren stiger yderligere, vil sojaprisen følge med op.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen for en 21-3-10 er i efteråret 2019 meget lav. Prisen ligger omkring 260-265 kr./Hkg. Prisen på naturgas, som er den primære energikilde i gødningsfremstilling, har været meget lav de seneste 6 måneder, omkring 0,9 kr. pr. Nm3 metan, hvilket har reduceret gødningsprisen fra 280,- kr. til 260,- kr. siden nytår.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2019-niveauet.

Budgetkalkuler for 2020 og 2021

SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der bl.a. udarbejdet kalkuler for majs og græs til biogas samt økologiske sukkerroer.

I ”Generelt om budgetkalkuler” kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende kalkuleområde, som er nævnt i ”Generelt om budgetkalkuler.”

Prognosepriser (juni) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

 

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg. Kornpriserne ventes derfor at falde i løbet af 2019, og med ny høst forventes priserne at nå ned på et mere ”normalt” niveau.

Svinekød
Efter det markante fald i svineproducenternes bytteforhold i 2018, er bytteforholdet steget eksplosivt i første halvår 2019. Det er et resultat af især stigende svinepriser, men også sivende foderpriserne, som fortsat ventes at falde frem mod høst 2019.

Prisen på svinekød er pt. styret af Kinas efterspørgsel efter svinekød. Det stadig stigende problem med svinepest i Kina og andre asiatiske lande har medført en kraftig nedgang i landenes egen produktion af svinekød og stigende efterspørgsel på de internationale markeder.

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan ventes ligeledes at bidrage til stigende eksport fra EU til Japan i løbet af 2019.

Noteringen på svinekød er steget med ca. 3 kr. på blot 3 mdr., og på grund af en forventning om en fortsat solid efterspørgsel efter svinekød resten af 2019 og i 2020, forventes også et højt prisniveau i 2019 og 2020.

På grund af den eksplosive prisstigning opjusteres prognosen for 2019 med ca. 1,2 kr. pr. kg. I 2020 ventes den gennemsnitlige notering at ligge lidt højere end i 2019, primært som følge af en lav pris i 1. kvartal 2019.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvinproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

Aktuelt er markedspriserne særdeles høje og med udsigt til fortsat høje noteringer på slagtesvinekød hen over vintermånederne spås det normale sæsonmæssige fald i de markedsbaserede priser at være relativt afdæmpet i 2019/2020. De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Oksekød
Oksekød. 2019 har indtil videre fulgt slagteniveauet fra 2018. I årets første fem måneder er der i alt blevet slagtet 179.586 dyr i Danmark, hvilket blot er 0,6 pct. færre end samme periode sidste år. På prissiden viser resultaterne fra 1. kvartal 2019 et fortsat fald på tværs af kategorier.

Generelt har priserne været faldende siden 2. kvartal 2018. 2018 var et år med mange slagtninger, og det bliver interessant, om niveauet i 2019 fortsat vil følge 2018. Der er dog mulighed for, at vi vil se færre slagtninger som naturlig følge af den større produktion sidste år.

Mælk
Globalt set er væksten i mælkeproduktionen aftaget lidt i forhold til sidste år, og ligger nu lidt under væksten i efterspørgslen efter mælk. De store eksportlande udviser enten nogenlunde uændret produktion eller fald i forhold til sidste år.

Samlet set ligger de europæiske mælkeindvejninger omtrent på samme niveau som sidste år. Det dækker dog over stærk vækst i Storbritannien, Irland og Danmark og faldende produktion i Frankrig, Holland og Tyskland.

De store EU-lagre af skummetmælkspulver er blevet nedbragt. Lagrene blev bygget op gennem interventions-opkøb i 2015 og 2016. EU ønskede på daværende tidspunkt at understøtte mælkeprisen, der faldt kraftigt på grund af Ruslands importforbud mod fødevarer fra blandt andet EU samt ophævelsen af mælkekvoterne, der medførte øget mælkeproduktion.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter.

Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte i resten af 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalt år”. Efterspørgslen forventes at stabiliser sig med en vækst omkring 1 – 2 procent pr. år.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

 

Købspriser 

Foder-soja
Sojaprisen ligger pt. på et relativt lavt niveau. På trods af en nedjustering af lagrene og at der i år tilsås relativt større arealer med soja, hvor der konverteres fra majs, vil lagrene fortsat være store. Det ventes at holde priserne nogenlunde uændrede på et lavt niveau i 2019.

Kartoffeludbytterne, lagrene af spisekartofler er tomme og højprismarkedet med tidlige nye kartofler regerer indtil slutningen af juli måned, hvor priserne forventes at normaliseres med større mængder af nye danske kartofler på markedet. Priserne på stivelseskartofter forventes fortsat at ligge på et gunstigt niveau.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningspriserne har ligget nogenlunde stabile de seneste måneder. Handlen med gødning er minimal i øjeblikket, og nye prissignaler ventes først i sensommeren. Prisen på diesel forventes at toppe ud omkring de nuværende niveauer, og priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2018-niveauet.

Prognosepriser (februar) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 135-140 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, hvor der gives helt op til 150,- kr. pr. Hkg. I skrivende stund er prisen på ny høst omkring de 110-115,- kr. men da det er tidligt på året, kan den pris ændre sig mange, inden vi når ultimo juli.

Rapsprisen er meget konstant på omkring 265 +/-2 kr. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at prisen stiger på kort sigt. De andre planteolieprodukter på markedet er der ikke mangel på, og der vil gå et stykke tid, før evt. lagre er reduceret, hvorfor vi ikke forventer stigninger i den kommende periode.

Prisen på Brent Oil ligger i skrivende stund omkring de 66 US$ og er siden nytår steget fra 50 US$ til de 66 dollars.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel. Tilsvarende er dollaren steget fra ca. 5,75 kr. til 6,56 inden for de seneste 30 dage.

Svinekød

En stor global produktion af svinekød medfører fortsat et vist prispres på svinekød. EU’s produktion af svinekød ventes dog at falde i 2019 som en reaktion på lave svinepriser i 2018. Det bekræftes af aktuelle svinetællinger fra EU, der viser en nedgang i svinebestanden. Spanien og Frankrig er undtagelser, men generelt falder bestanden af både avlssøer og slagtesvin.

På eksportmarkederne udenfor EU er der fortsat prispres fra en stigende produktion i blandt andet USA, Canada og Brasilien. Den dårlige økonomi i svineproduktionen i 2018 begrænser dog stigningen, og med fald i svinebestanden i EU er en vigtig forudsætning til stede for en stigende notering for svin.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvineproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er Kinas import, som undertiden viser store udsving, udbredelse af svinepest i EU samt et eventuelt hårdt ”Brexit

Oksekød

2018 blev et år med flere slagtninger sammenlignet med 2017. Faktisk endte 2018 med ca. 4 pct. flere slagtninger end året før. Set over tid var antallet af slagtninger i 2018 tilbage på niveau for 2016, der også var et år med mange slagtninger. Som resultat af de flere slagtninger, og deraf større markedsudbud, udviklede prisen sig ikke ret meget i 2018. Når vi ser fremad imod 2019 og 2020 kan det forventes, at 2019 vil byde på lidt færre slagtninger end i 2018, da besætningerne måske skal øges efter de flere slagtninger i 2018. På baggrund af et måske mere ”stabilt” slagteniveau forventes det derfor, at prisen vil være nogenlunde stabil i de kommende år.

Dog skal det bemærkes, at dette udelukkende beror på antagelser, og vi må følge udviklingen her i starten af 2019 for at se, hvorvidt antagelserne holder stik eller om forventningerne skal justeres.

Mælk

Mælkemarkedet er generelt set tæt på balance på nuværende tidspunkt. Væksten i den indvejede mængde mælk på globalt plan svarer omtrent til væksten i efterspørgslen efter mælk, som typisk ligger mellem 1 og 2 pct. om året.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte langt ind i 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalår”. Samtidig forventes det dog, at produktionen i EU og især på New Zealand stiger gennem 2019, hvilket kan medføre let faldende priser i andet halvår 2019.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter. Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og

Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

Købspriser

Foder-soja- opdateret 15.2.2019

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en nedjustering af lagerne, er der forsat store lager som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2019. I det tilfælde hvor US- dollaren stiger vil sojaprisen følge med op, hvilket meget ledt kan ske hvis der kommer en handelsaftale mellem Kina og USA.

Kartoffeludbytterne, lagrene og kvaliteten blev ramt af sidste års tørke, og ikke kun i Danmark. Det har understøttet priserne. Lagrene af spisekartofler rækker kun til første kvartal, og prisen er høj. Først i tredje kvartal er der igen danske kartofler på markedet, og priserne vil afhænge af vækstbetingelserne.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret 15.2.2019

Gødningsprisen for en 21-3-10 var i februar 2019 på 290-300 kr. pr. Hkg (Yara). Der kan findes gødninger fra bl.a. Rusland til ca. 15 kr. lavere, men der er forskel på kvaliteten. Hvorfor denne stigning forekommer, er svært at sige, da energiprisen på naturgas ikke er steget. Den er tværtimod faldet fra 2,61 i oktober 2018 til 1,5 kr./M3 i februar 2019.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2018-niveauet.

Budgetkalkuler for 2019 og 2020 er opdateret

Budgetkalkuler

Alle budgetkalkuler er nu opdateret.

 

I artiklen ’Generelt om budgetkalkuler’ kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne. Artiklen finder du ved at klikke på ”Om alle”, når du har åbnet en budgetkalkule på Farmtal. Artiklen ligger også på Landbrugsinfo under menupunktet Budgetkalkuler under Økonomi.

 

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”. Disse beskrivelser kan du ligeledes finde på Landbrugsinfo.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kalkulerne, kan du kontakte Michael Højholdt, mih@seges.dk eller Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.