Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser 
Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2021 ligger i intervallet 125-130 kr. og 140-145 kr. pr. Hkg, som er noget over det, der var forventet i høsten 2020. Priserne på ny høst ligger på nuværende tidspunkt omkring 120-125 kr.
Futureprisen på raps august 2021 er pt. 310 kr. svarende til omkring 300 kr. i det fysiske marked.
Tilsvarende er prisen på palmeolie steget med over 4 % i den sidste måned.
Kartoffelprisen er faldet tilbage til det tidligere prisniveau på omkring 65 kr./Hkg. Den nordeuropæiske kartoffelhøst var god i 2020, og det kan få indflydelse på prisniveauet i 2021, der kan reduceres til omkring 63 kr./Hkg, med mindre der opstår problemer med at få nok certificerede læggekartofler.
Svinekød
I de kommende måneder er usikkerheden for svineprisen meget stor. Udviklingen i svinepriserne er stærkt afhængig af udviklingen i henholdsvis Covid-19 pandemien og afrikansk svinepest samt genopbygningen af den kinesiske svineproduktion. Ændringer i disse forhold kan ændre forudsætningerne for prognosen.
Økonomien i smågriseproduktionen har udover påvirkningerne af Covid-19-pandemien været yderligere presset siden udbruddet af ASF i Tyskland, hvilket sendte smågrisepriserne yderligere nedad. Den forringede økonomi i smågriseproduktionen ventes dog at resultere i en større produktionstilpasning, der vil føre til et fald i udbuddet af svinekød på EU-markedet i 2. halvår 2021. Mange smågriseproducenter, særligt i Tyskland, har valgt at ophøre, hvilket vil medføre et reduceret udbud af smågrise. Det har en positiv indflydelse på smågriseprisen, som forventes at stige i løbet af året til et prisniveau tæt på et ”normalår”.
Mælk
Overordnet forventes fortsat nogenlunde balance mellem den globale efterspørgsel efter mælkeprodukter og den globale produktion af mælk, dog med tendens til svag underforsyning af mælkemarkedet.
Samlet set peger pilen svagt opad for mælkeprisen i 2021 og forventes derfor at ligge lidt over niveauet i et ”normalår”.
De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import og generel økonomisk usikkerhed i forbindelse med Covid-19-pandemien.
Oksekød
Forbruget af okse- og kalvekød forventes at stige i 2021 uden dog at opveje nedgangen i 2020. Priserne forventes fortsat at være under pres, men med udsigt til en stigning, i takt med at Covid-19 restriktionerne bliver udfaset.
Købspriser
Fodersoja
Sojaprisen har undergået en relativt stor stigning inden for de seneste uger, og købsprisen er omkring de 360 kr./kg. Der er handlet store mængder soja fra USA til Kina, som bevirker, at prisen er steget. Der er en formodning om, at prisen på soja vil falde, når vi kommer efter august. Der er mange svine- og kvægbedrifter, der har indgået 12-måneders kontrakter på foder i august/september 2020, hvor sojaprisen lå omkring 260 kr. Det betyder, at de holder foderomkostningerne på et lavt niveau, indtil der skal aftales nye kontrakter. De gode købsaftaler betyder, at vi har valgt et middelhøjt niveau i vores prisprognose her i februar for de to første kvartaler af 2021.
Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret 
Priserne på N gødning er hastig stigende, fx er Urea steget med over 35 % inden for de seneste uger.
De fleste bedrifter har indgået kontrakter på gødning til levering i foråret 2021, men prisstigninger er begyndt at kunne ses ved nye aftaler. De nye gødningspriser kommer ofte i slutningen af maj og begyndelsen af juni fra bl.a. Yara. Et stort prishop kan være på vej.
Prisen på landbrugsdiesel er i skrivende stund godt 5,6 kr./liter eksklusive afgifter ved storkøbsaftaler. Prisen er siden november 2020 steget fra 4,6 til 5,6 kr./liter. Tendensen siger svagt stigende priser.
På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson. Der er set en lille prisstigning på 2-3 % med stor variation mellem de enkelte produkter.

Ekstraordinær ændring af prisprognosen for sl. grise og smågrise

Forholdene på markedet for svinekød og smågrise er i øjeblikket meget usikre, og markedsforholdene har rykket sig, siden SEGES seneste prognose for svinekød og smågrise fra oktober 2020. Derfor revideres prisprognosen. Ændringerne i prisprognosen for grisekød og den beregnede smågrisenotering er forholdsvis beskeden, hvorimod der er foretaget en væsentlig ændring i prognosen for puljenoteringen. Mønsteret er et lavere niveau til og med første halvår 2021, efterfulgt af en stigning.

Den gennemsnitlige puljepris forventes at ligge ca. 15 kr. lavere i 2020 og 60 kr. lavere end forventet i prognosen fra oktober.

Ændring af budgetkalkuler for griseproduktion 2020, 2021 og 2022 der er holdt uændret.

På grund af ændret grisenotering for 2020 er budgetkalkulerne for griseproduktion tilpasset denne ændring.

Budgetkalkuler for 2021 og 2022

SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der tilføjet i alle malkekvæg kalkulerne en beregning for CO2 belastningen pr. kg EKM og for opdræt pr. dyr. I alle foderplanerne for kvægkalkulerne er taget højde for at der anvendes non GM foder fra 2021.

I ”Generelt om budgetkalkuler” kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende kalkuleområde, som er nævnt i ”Generelt om budgetkalkuler.”

Prognosepriser (oktober) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2020 ligger i intervallet 105-108 kr. og 115-120 kr. pr. Hkg, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til stigende priser.

Futureprisen på raps er flad de kommende 5 måneder, og der er ikke de store forventninger til en prisstigning i den kommende periode. Tilsvarende er prisen på palmeolie faldet, dog fra et meget højt niveau, hvilket på sigt kan have en negativ indflydelse på den europæiske rapspris.

Kartoffelprisen er faldet tilbage til det tidligere prisniveau på omkring 65 kr./Hkg. Den nordeuropæiske kartoffelhøst er god i 2020, og det kan få indflydelse på prisniveauet i 2021, der kan reduceres til omkring 60-63 kr./Hkg.

Svinekød

Prisen på svinekød er p.t. primært styret af efter efterspørgselssiden, hvor Kinas efterspørgsel efter svinekød samt Covid-19 pandemiens effekter på forbruget har været de mest dominerende.

Udbruddet af ASF i Kina fik svineprisen op i meget høje niveauer, da Kina gennem import søgte at kompensere for en kraftig nedgang i egenproduceret svinekød. Efterfølgende har Covid-19 medført et stort fald i efterspørgslen efter svinekød i foodservicesektoren, hvilket i foråret 2020 medførte et fald i svineprisen fra de meget høje niveauer.

I de kommende måneder er usikkerheden for svineprisen meget stor. Usikkerheden gælder Covid-19 pandemiens påvirkning af den globale efterspørgsel, udbredelsen af ASF og et evt. hårdt Brexit. Udviklingen i disse forhold kan ændre afgørende i forudsætningerne for prognosen

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig og langvarig stabilitet de seneste to år. Fra november 2018 til årsskiftet 2019/20 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ eller stort set uændret i forhold til samme tidspunkt året før. I de første syv måneder af 2020 er den globale indvejning steget med 1,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. I løbet af 2021 forventes en svag underforsyning af mælkemarkedet. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til væsentlige markedsændringer og prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden. Niveaumæssigt ventes mælkeprisen derfor i 2021 at ligge på niveau med 2019 og 2020, hvilket nogenlunde svarer til prisen i et ”normalår”.

De største usikkerhedsfaktorer er p.t. et eventuelt hårdt Brexit, Kinas import og generel økonomisk usikkerhed i forbindelse med Covid-19 pandemien

Oksekød

2020 har været ustabilt og uforudsigeligt. På grund af Covid-19 lukkede foodservicesektoren. Især dyre udskæringer var svære at afsætte, og både slagtninger og priser faldt.

Udover Covid-19 er Brexit-forhandlingerne den største risiko. En hård Brexit medfører told på oksekød fra EU til UK, hvorved irsk oksekød blandt andet vil blive forsøgt afsat på det europæiske marked og presse priserne. På grund af højere priser ses en stigning i eksport af danske ungdyr, især til Holland. Svinepest kan potentielt betyde substitution fra svinekød og understøtte prisen på oksekød

 

Købspriser

Fodersoja

Sojaprisen har undergået en relativt stor stigning inden for de seneste uger, og købsprisen er omkring de 290 kr./kg. Der er handlet store mængder soja fra USA til Kina, som bevirker, at prisen er steget. Der er en formodning om, at prisen på soja vil falde i det nye år, da forsyningssituationen i USA er stigende, og i Sydamerika er der fortsat stor tiltro til en god ny høst, der kommer på markedet i begyndelsen af februar.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen på 21-3-10 er meget lav i skrivende stund omkring 240-250,- kr./Hkg.

Markedet er stille, nogle landmænd har allerede købt ind for 2021, da der er en formodning om, at priserne nok ikke forbliver på de 250,- kr., når vi kommer på den anden side af det nye år.

Prisen på landbrugsdiesel er i skrivende stund under 4 kr./liter eksklusive afgifter ved storkøbsaftaler. Råolien har det sidste halve år ikke haft mange udsving. Den globale økonomiske situation er ikke inde i en opadgående trend, hvilket kan give en forventning om, at prisen på brændstof ikke vil ændre sig de kommende måneder.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson. Der er set en lille prisstigning på 2-3 % med stor variation mellem de enkelte produkter.

 

Prognosepriser (maj) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Forventningerne til priserne på soja, raps, frø og kartofler er uændrede i forhold til publikationen fra februar,

hvor prisen på foderbyg og foderhvede ligger i intervallet 118-122 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens

De største usikkerhedsfaktorer for de globalt handlede afgrøder er Corona-krisen, dollaren, vejret i de store producentlande og handelsmæssige restriktioner.

I skrivende stund er prisen på palmeolien faldet kraftigt. Kombinationen af vigende efterspørgsel og det massive fald i oliemarkederne er den primære årsag til, at priserne har været under pres siden nytår. De lave priser på palmeolie kan på sigt få indflydelse på rapsprisen i negativ retning.

Svinekød

På grund af påvirkningen fra såvel Corona-krisen som udviklingen i den kinesiske svineproduktion forventes det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ikke nødvendigvis at være gældende i 2020. Forventningerne er, at den samlede notering i 2020 vil være 12,35 kr. pr. kg.

Den høje notering på slagtesvinekød afspejler sig direkte i markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet for Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt udviklingen i Corona-krisen. I prognosen er der indregnet en fortsat langsom genåbning af økonomierne i de kommende måneder. På lidt længere sigt kan også en eventuel hård ”Brexit” have indflydelse på svine-prisen.

Mælk

Den usædvanligt lange periode med stabile mælkepriser gennem 2019 og starten af 2020 er ovre. Coronakrisen har medført lavere efterspørgsel efter mejeriprodukter og har givet problemer på udbudssiden, hvor der har været udfordringer med kapaciteten i forarbejdningsleddet og logistikken.

Coronakrisen har medført et skift i forbrugsmønstrene. Samtidig har det store fald i oliepriserne reduceret købekraften i Mellemøsten, som traditionelt importerer store mængder mejeriprodukter.

Udviklingen i mælkeprisen vil i de kommende måneder blandt andet være afhængig af udviklingen i Corona- krisen. Indtil situationen normaliserer sig, kan der forventes en svagt faldende tendens i den danske afregningspris på mælk.

Der forventes dog ikke større prisfald, da den underliggende ubalance i markedet er beskeden.

Prognoseprisen for 2. kvartal er vurderet til 2,56 kr./kg EKM, faldende til 2,41 kr. i 3. og 4. kvartal 2020 og i 1. kvartal af 2021.

Oksekød

Covid-19 har i høj grad præget markedet for oksekød; restaurant-, catering- og hotelbranchen er lukket,

og sociale arrangementer udskudt. Desuden er Danmarks eksport af oksekød, der primært går til andre europæiske lande, faldet. Det har medført betydelige ændringer i afsætning og priser på oksekød. En stigning i de danske afregningspriser først på året er afløst af kraftige prisfald.

Der er stor usikkerhed på markedet, men trods faldende slagtninger må der forventes et prispres resten af året.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der har reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Forventningerne til Gødning, bekæmpelsesmidler er uændret i forhold til publikationen i februar.

Prognosepriser (februar) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2020 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens.

Rapsprisen har haft en pæn stigning i løbet af vinteren og er over de 2,80 kr. pr. kg. Prisen kan være på vej ind i en svagt faldende tendens, da palmeolie viser faldende pris som følge af, at flere eksportordrer er faldet bort.

Svinekød

Prisen på svinekød er pt. styret af de asiatiske landes – og især Kinas – efterspørgsel efter svinekød. De store udfordringer med svinepest i Kina, i en række andre asiatiske lande samt i Øst- og Centraleuropa har medført en kraftig nedgang i landenes egenproduktion af svinekød og stigende efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. Konsekvenserne af svinepest lægger således en solid bund under noteringen.

Det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ventes genoptaget i 2020. Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

Det forventes, at den kinesiske efterspørgsel vil blive reduceret i takt med, at den kinesiske egenproduktion af svinekød genoprettes. Det ventes at slå kraftigst igennem i 2021, hvor prisniveauet gradvist ventes at blive normaliseret.

Samlet set holdes den seneste prognose fra december stort set uændret i februar-prognosen.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”, da udsigterne til en handelsaftale med EU er svage. Især svinepest er trendsættende for markedet og kan ændre afgørende i forudsætningerne for prognosen. Der forventes ikke en nævneværdig effekt af Corona-virusset.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen.

Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til tidligere år.

Tendensen med svag underforsyning af mælkemarkedet er fortsat ind i 2020, hvilket har udløst en lille stigning i mælkeprisen fra marts. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden, og sammen med usikkerhedsfaktorer forventes der ikke større ændringer i markedssituationen.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, blandt andet på grund af Corona-virus, situationen i Mellemøsten samt et eventuelt hårdt ”Brexit” i slutningen af 2020.

Oksekød

Med en pris på 20,61 kr. pr. kg. bød 2019 på de laveste gennemsnitlige afregningspriser for okse- og

kalvekød i de seneste fem år og 1,34 kr. lavere i forhold til året før. Tyrekalve er faldet mest, hvorimod priserne på hundyr er mere stabile.

Der blev slagtet næsten 6 pct. færre kreaturer end året før, og som en ny rekord eksporterede Danmark 91.788 levende dyr, heraf ca. 40 pct. til Holland. Markedsåbningen til Sydkorea samt udsigten til kommende aftaler med bl.a. Japan, Marokko og Kina giver mulighed for prisstigninger i løbet af 2020.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen på 21-3-10 er faldet inden for det sidste år fra 290 kr. til 260,- kr./Hkg. Eftersom kornprisen forventes at ville være relativt høj på globalt plan, kan det også forventes, at prisen på gødning vil stige igen. Sammenhængskraften mellem naturgasprisen og N-prisen er sat en smule ud af kraft, da de store gødningsselskaber forsøger at fastholde en højere pris på deres varer, selvom gasprisen er faldet fra 1,90 kr./m3 til 0,9 kr./m3 svarende til 52 %, mens gødningen kun er faldet med 10 %.

Prisen på diesel er i skrivende stund på godt 6 kr./liter eksklusive afgifter, hvilket bl.a. skyldes, at Kina har en lav efterspørgsel efter olie, da fabrikkerne pga. Corona-virus er lukket ned. Det forventes, at fabrikkerne igen begynder at lukke op i løbet af 1-1½ måned, men flere områder er fortsat lukket for ind- og udlevering, hvilket også gælder for bl.a. økologisk soja.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson.

Ekstraordinær ændring af svinenotering for 2020

Prisen på grisekød og smågrise opjusteres ekstraordinært på grund af en yderligere skærpelse af markedssituationen med udbredelse af ASF i Kina og det øvrige Asien. De skærpede omstændigheder har medført en stærkt stigende eksport til Asien og en kraftigere stigning i prisen på grisekød end tidligere forventet.

For 2020 som helhed opjusteres noteringen med knap 1 kr. pr. kg, og opjusteringen vedrører især 1. halvår.

Prognosepriser (september) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

 Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2019 ligger i intervallet 100-110 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, da arealer med havre har været mindre end i 2018. Det forventes, at havreprisen vil stige i løbet af de kommende måneder. Prisen er for øjeblikket lige omkring 100,- kr. pr. Hkg.

Rapsprisen er for øjeblikket omkring 2,80 kr. med en tendens til stigning pga. af mindre høst i Europa. Høsten af Canola i Canada er ikke afsluttet endnu, hvilket betyder, at vi ikke ved, hvor stort et pres der vil komme fra den side på rapsprisen.

De andre planteolieprodukter som f.eks. solsikke og palmeolie er der ikke mangel på, hvilket kan komme til at presse rapsprisen i nedadgående retning, selvom der har været en mindre høst i EU.

Svinekød

Den stærkt øgede efterspørgsel efter svinekød og en lavere udbudt mængde har medført markant højere svinenoteringer, og den aktuelt høje svinenotering ventes som minimum at fortsætte gennem 2020. Den seneste prognose fra juni opjusteres marginalt for 2019 og noget mere for 2020 i lyset af den stadigt større udbredelse af svinepest i Asien og Øst- og Centraleuropa.

Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen. Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til samme tidspunkt året før.

Hvis tendensen til voksende underforsyning af mælkemarkedet fortsætter året ud og ind i 2020, forventes næste ændring i mælkeprisen at blive en prisstigning – formentlig i løbet af første halvår 2020. Der er dog ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da der er tale om en forholdsvis beskeden ubalance i markedet. Niveaumæssigt ventes 2020 at ligge en anelse over 2019 og lidt over prisen i et ”normalår”.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en lille nedjustering af lagrene, er der fortsat store lagre, som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2020. I tilfælde af, at US-dollaren stiger yderligere, vil sojaprisen følge med op.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen for en 21-3-10 er i efteråret 2019 meget lav. Prisen ligger omkring 260-265 kr./Hkg. Prisen på naturgas, som er den primære energikilde i gødningsfremstilling, har været meget lav de seneste 6 måneder, omkring 0,9 kr. pr. Nm3 metan, hvilket har reduceret gødningsprisen fra 280,- kr. til 260,- kr. siden nytår.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2019-niveauet.