Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser  

Korn
Efter årets høst kan vi konstatere, at der er korn nok i verden. Både de grundlæggende og de tekniske forhold taler for, at priserne skal falde yderligere, men det modsatte sker.
Samtidig har Rusland haft en rekordstor høst på knap 100 mio. tons, hvilket efterlader landet med et gigantisk kornoverskud, som skal ud på verdensmarkedet via Sortehavet.

En øget krigsaktivitet i Ukraine fra Ruslands side vil få betydning for eksporten af korn ud af Sortehavet. Logistikudfordringerne i Europa vil betyde, at der kommer en anden verdensorden og nye transportveje uden om Europa. Hvis den såkaldte ”kornaftale” mellem Rusland og Ukraine bibeholdes, (aftalen udløber den 20. november), bør kornpriserne falde med 10-12 pct.

Små ændringer har stor indflydelse på prisændringerne – markedet er forsat meget følsomt.

Prisen på raps ser tilsvarende ikke ud til, at den vil stige de kommende måneder, og heller ikke når vi vurderer på ny høst i 2023.

Grisekød
Prisen på grisekød er steget i løbet af året og forventes at stige yderligere i resten af 2022, hvilket vil medføre en højere gennemsnitlig notering i 2022 end i 2021. Priserne forventes at stige yderligere i 2023. Der forventes dog også fortsat høje omkostninger til foder, energi og gødning. Også renterne vil være høje i 2023.

Avlsbestanden, og dermed også produktionen og udbuddet af grisekød i Europa, er faldet markant og forventes at falde yderligere. Det ventes at medføre yderligere prisstigninger på grisekød. Modsat kan den anstrengte økonomiske situation for forbrugerne påvirke efterspørgslen efter grisekød negativt.

Markedsprisen på smågrise har været meget svingende de seneste år, og priserne har været pressede på grund af de stigende omkostninger samt stor usikkerhed i markedet. Afregningspriserne har ikke kunnet måle sig med omkostningerne, hvilket har medført afventende købere i forhold til, om der kunne skabes økonomi i slagtegriseproduktionen. I takt med at bytteforholdet for slagtegriseproducenter forbedres, forventes stigende priser på smågrise både i resten af 2022 samt 2023. Prognosepriserne for udviklingen er forsat meget usikker pga. samfundets generelle økonomiske situation samt forbrugernes økonomi og efterspørgsel efter dyre udskæringer.

Mælk
Mælkemarkedet har globalt været i ubalance det seneste års tid som følge af fald i indvejningen. Det har resulteret i høje mælkepriser. I EU er markedspriserne steget med 50-70 pct. Der er tegn på, at markedet vil komme bedre i balance, og at priserne på mælkeprodukter vil stabilisere sig på et lavere niveau end på nuværende tidspunkt.

Inflationen vil presse privatøkonomien, og det forventes at dæmpe efterspørgslen efter forædlede varer. Dermed kan der, trods en afdæmpet vækst i mælkeindvejningen, forventes faldende mælkepriser.

Samlet set ventes mælkeprisen at følge den generelle tendens mod lavere priser på fødevarer. Således ventes mælkeprisen i 2023 at falde hen over året, men mælkeprisen vil fortsat befinde sig betydeligt over prisen i et ”normalt år”.

De største usikkerhedsfaktorer er i øjeblikket den generelle inflation med stigende omkostninger, anført af især energi, krigen i Ukraine, forsyningen af gas og andre energikilder, samt mælkeindvejningen i Europa.

Oksekød
Priserne på oksekød har været stigende det senest årstid og er siden nytår steget med ca. 35 pct. på tværs af slagtekategorierne. Et lavt europæisk udbud og en generel stigende efterspørgsel har været med til at løfte priserne til et historisk højt niveau.

Priserne forventes at have toppet, da inflationen presser privatøkonomien, og et væsentligt lavere prisniveau på andre kødprodukter har også en effekt. Alt i alt vil det formentligt dæmpe efterspørgslen på dyre kødprodukter og dermed også presse priserne på oksekød ned i løbet af de næste to til tre kvataler.

Købspriser

Fodersoja
Sojabønneproduktionen er globalt rigtig høj i år, og handlen med sojabønner vil tilsvarende stige. Produktionen i Sydamerika forventes at stige med næsten 15%, som vil komme på markedet i februar og marts 2023.

USA forventer, at deres produktion vil falde, men ikke tilsvarende som stigningen i Sydamerika.

På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at prisen på Soja vil stige, når vi når ind i 2023.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret
Prisen på gødning er steget i takt med højere energipriser. Priserne ventes fortsat høje i hele 2023 og måske også 2024, afhængig af udbuddet af gødning fra Østeuropa.

Energipriserne på el og dieselolie er steget yderligere efter Ruslands invasion af Ukraine. Den globale genåbning efter Covid-19 medfører stigende efterspørgsel, samtidig er der udbudsbegrænsninger og geopolitisk risiko. Priserne ventes fortsat høje i 2023 og 2024.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil stige bl.a. på grund af de stigende gas- og energipriser.