Prognosepriser (september) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

 Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2019 ligger i intervallet 100-110 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, da arealer med havre har været mindre end i 2018. Det forventes, at havreprisen vil stige i løbet af de kommende måneder. Prisen er for øjeblikket lige omkring 100,- kr. pr. Hkg.

Rapsprisen er for øjeblikket omkring 2,80 kr. med en tendens til stigning pga. af mindre høst i Europa. Høsten af Canola i Canada er ikke afsluttet endnu, hvilket betyder, at vi ikke ved, hvor stort et pres der vil komme fra den side på rapsprisen.

De andre planteolieprodukter som f.eks. solsikke og palmeolie er der ikke mangel på, hvilket kan komme til at presse rapsprisen i nedadgående retning, selvom der har været en mindre høst i EU.

Svinekød

Den stærkt øgede efterspørgsel efter svinekød og en lavere udbudt mængde har medført markant højere svinenoteringer, og den aktuelt høje svinenotering ventes som minimum at fortsætte gennem 2020. Den seneste prognose fra juni opjusteres marginalt for 2019 og noget mere for 2020 i lyset af den stadigt større udbredelse af svinepest i Asien og Øst- og Centraleuropa.

Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen. Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til samme tidspunkt året før.

Hvis tendensen til voksende underforsyning af mælkemarkedet fortsætter året ud og ind i 2020, forventes næste ændring i mælkeprisen at blive en prisstigning – formentlig i løbet af første halvår 2020. Der er dog ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da der er tale om en forholdsvis beskeden ubalance i markedet. Niveaumæssigt ventes 2020 at ligge en anelse over 2019 og lidt over prisen i et ”normalår”.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en lille nedjustering af lagrene, er der fortsat store lagre, som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2020. I tilfælde af, at US-dollaren stiger yderligere, vil sojaprisen følge med op.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen for en 21-3-10 er i efteråret 2019 meget lav. Prisen ligger omkring 260-265 kr./Hkg. Prisen på naturgas, som er den primære energikilde i gødningsfremstilling, har været meget lav de seneste 6 måneder, omkring 0,9 kr. pr. Nm3 metan, hvilket har reduceret gødningsprisen fra 280,- kr. til 260,- kr. siden nytår.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2019-niveauet.