Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2021 ligger i intervallet 143-150 og 148-153 kr. pr. Hkg. Priserne virker umiddelbart robuste og med få justeringer på denne side af nytår. Hvordan priserne vil udvikle sig, når høsten begynder på den sydlige halvkugle, er meget svært at forudsige. Forsyningssituationen for korns vedkommende er under pres, men tilsvarende er forsyningen af majs lovende. Da de to supplerer hinanden på fodersiden, kan det betyde, at priserne på korn vil holde sig på nuværende niveau, indtil ny høst begynder.

Rapsprisen har oplevet en kolossal prisstigning. I det hele taget er priserne på det vegetabilske oliemarked stigende – ikke mindst priserne på palmeolie. Nogle af årsagerne er mangel på plukkere i Sydøstasien og for Europas og Canadas vedkommende en særdeles tør sommer, som bevirker en reduktion af udbytterne med 20-25%. De danske rapspriser er i skrivende stund over de 400,- kr., og for høst 2022 laves der kontrakter på 350,- kr. med et stigende niveau i horisonten.

Svinekød
I efteråret/vinteren er der udsigt til et normalt sæson-mønster med stigende slagtninger i EU og relativt lave priser. Det forventes dog, at markedsbalancen genoprettes, og at priserne bevæger sig mod et ”normalår” i 1. halvår 2022, efterhånden som de globale produktionstilpasninger foretages, efterspørgslen fra Kina igen stiger, og de sidste Corona-restriktioner ophører.

Den europæiske produktion af grisekød ventes at falde i 2022 som følge af en reduceret sobestand og efterfølgende lavere produktion.

Den europæiske efterspørgsel ligger stadig under niveauet før Corona. I takt med at restriktionerne ophører, ventes efterspørgslen især i foodservice at stige igen.

Markedsprisen på smågrise har været presset, særligt af udviklingen i Tyskland, som stadig er afskåret fra at eksportere til de store asiatiske markeder. Dermed er de henvist til at skulle sælge hovedparten af deres eksport til lavere priser på det europæiske marked. Derudover har udbrud af ASF i Polen også vanskeliggjort danske smågriseproducenters afsætning med faldende priser til følge.

Forholdene har medført, at mange tyske og polske smågriseproducenter er ophørt, hvilket vil reducere udbuddet af smågrise. Det har en positiv indvirkning på smågriseprisen, som forventes at stige til et mere ”normalt” prisniveau i 2022.

I de kommende måneder er usikkerheden om svineprisen fortsat meget stor. Udviklingen i svinepriserne er stærkt afhængig af udviklingen i ASF og Corona-restriktioner samt ikke mindst udviklingen i den kinesiske griseproduktion. Ændringer i disse forhold kan ændre forudsætningerne for prognosen.

Mælk
I EU ligger mælkeindvejningen i årets første syv måneder af 2021 på samme niveau som sidste år. Der har været et fald i indvejningen i Tyskland, Frankrig og Holland og vækst i blandt andet Italien, Irland og Østeuropa.

Uden for EU har indvejningen af mælk i årets første syv måneder ligget 2,1 pct. over niveauet i 2020. Især har USA bidraget med en høj vækst. I andet halvår forventes indvejningen at falde til et mere moderat niveau på grund af stigende foderpriser.

I 2021 har der været en svag underforsyning drevet af en stigende kinesisk import af mælkeprodukter.

I løbet af 2022 forventes et stabilt marked for mælk på et historisk set relativt højt prisniveau. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til større markedsændringer og prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden.

Der forventes en mere moderat efterspørgsel fra Kina, hvor der er stor usikkerhed om størrelsen af lageropbygningen. En stor lagerbeholdning kan medføre opbremsning i den kinesiske import og overforsyning på det globale mælkemarked. Alt i alt forventes Kina dog fortsat at være en stærk aftager, og der ses en stigende efterspørgsel fra det øvrige Asien og Mellemøsten.

Oksekød
2021 startede med Covid-19 restriktioner, som medførte mindre efterspørgsel, især efter dyre udskæringer. Reduceret afsætning førte til lavere priser i første kvartal 2021. Genåbningen har dog medført stigende afregningspriser til producenterne. Siden årsskiftet er den gennemsnitlige pris steget fra 19,10 til 23,51 kr. pr. kg.

Produktionen i 2021 har været stabil og på niveau med 2020, svarende til ca. 449.000 slagtekvæg. Eksporten er fortsat let stigende med et eksporttal på 83.000 kvæg, hvilket er en stigning på knap 3 pct. i forhold til året før.

Købspriser

Fodersoja
Sojaprisen er inde i en stabil periode med en lille nedadgående tendens i begyndelsen af 2022.

Om prisniveauet bibeholdes, når høsten i Sydamerika indledes, er for tidligt at sige. Efterspørgslen efter soja er meget stærkt faldende, primært pga. at Kina ikke importerer yderligere mængder. Fragtraterne er næsten fordoblet siden juni, hvilket har betydning for slutprisen på de varer, Danmark ikke selv producerer.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret
Prisen på gødning er steget i takt med højere energipriser. Priserne ventes fortsat høje nogle måneder ind i 2022.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson. Der er set en lille prisstigning på 2-3 % med stor variation mellem de enkelte produkter.