Prognosepriser (maj) for 2018-2019

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

De globale kornlagre er og forventes fortsat at være store. Det betyder, at markedet fortsat ventes at være overforsynet. På grund af vådt vejr er der i 2017/18 tilsået et relativt større areal med vårsæd end vintersæd, hvilket reducerer det samlede udbytte. Priserne for foderbyg og –hvede ventes på nogenlunde uændret niveau.

Rapsprisen er forsat på et lavt niveau. Vi fastholder fastholdt prisen trods børsindikationer om højere priser, da der er stor usikkerhed, og store lagre af vegetabilske olier kan holde rapsprisen nede. Markedet for bio-diesel kan dog hurtig skubbe til prisen.

Svinekød

Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017 som følge af stigende produktion af svinekød i eksporterende lande. Stigningen er fortsat i 2018 i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien, og det forventes, at Kinas import af svinekød vil ligge på et lavere niveau end i 2017.

Produktionen af svinekød i EU er også stigende i 2018 som følge af den gode produktionsøkonomi i smågrise-produktionen i 2017. Samlet set må det forventes, at konkurrencen på eksportmarkederne for svinekød fortsat vil være hård, og at konkurrencen vil fastholde et nedadgående pres på svinepriserne gennem 2018 og ind i 2019.

Oksekød

Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relativt lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relativt høje mælkepriser.

Antallet af slagtede tyre steg derimod med 6,6 pct. Det samlede antal slagtninger ligger i første kvartal 2018 på nogenlunde samme niveau som første kvartal sidste år. Vender man blikket mod de enkelte kategorier, er det kun antallet af slagtede ungtyre, som oplever en nedgang sammenlignet med perioden året før.

Nedgangen er på 3,7 pct. For køer ses en stigning på 5 pct.

Mælk

Det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og kraftigere end forventet. I første kvartal er mælkeprisen således faldet med 50 øre pr. kg for standardmælk. Markedet har dog stabiliseret sig, hvilket blandt andet skyldes, at væksten i indvejningen i EU har været faldende det seneste halve år. Samtidig er efterspørgslen efter mejeriprodukter stadig stigende, herunder også i Kina. Siden starten af marts er prisen på smør og ost steget med cirka 15 procent. Prisen på skummetmælkspulver er dog stadig hårdt presset af de store EU-lagre. Den lave pris på skummetmælkspulver er den væsentligste driver for den høje pris på smør, da skummetmælkspulver er et biprodukt fra produktionen af smør.

Overordnet er markedspriserne på mejeriprodukter meget følsomme for små udsving i balancen mellem produktion og efterspørgsel.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen er inden for få uger steget fra 260,- til over 300,- kr./hkg. Årsagen er dels store opkøb fra Kina, dels en dollarstigning og en særdeles dårlig høst i Argentina. Forventningerne til majshøsten i blandt andet Brasilien er negative. Det medfører, at de store svineproducenter rundt omkring i verden har købt stort op. I Europa er det primært Spanien, der har købt soja til lager.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.

Gødningsprisen for en 21-3-10 pris ligger på ca. 280 kr./hkg., hvilket er uændret i forhold til slutningen af 2017. Der er en tendens til lidt faldende priser i markedet for Urea, men det skyldes formodentligt, at efterspørgslen er meget lav for tiden, da dem, der skal bruge gødning, har købt. Gødningsprisen er tæt forbundet med prisen på naturgas, der inden for de seneste fire måneder har varieret fra 1,5 kr./Nm3 til 1,9 kr./Nm3.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2017-niveauet.