Prognosepriser (juni) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

 

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg. Kornpriserne ventes derfor at falde i løbet af 2019, og med ny høst forventes priserne at nå ned på et mere ”normalt” niveau.

Svinekød
Efter det markante fald i svineproducenternes bytteforhold i 2018, er bytteforholdet steget eksplosivt i første halvår 2019. Det er et resultat af især stigende svinepriser, men også sivende foderpriserne, som fortsat ventes at falde frem mod høst 2019.

Prisen på svinekød er pt. styret af Kinas efterspørgsel efter svinekød. Det stadig stigende problem med svinepest i Kina og andre asiatiske lande har medført en kraftig nedgang i landenes egen produktion af svinekød og stigende efterspørgsel på de internationale markeder.

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan ventes ligeledes at bidrage til stigende eksport fra EU til Japan i løbet af 2019.

Noteringen på svinekød er steget med ca. 3 kr. på blot 3 mdr., og på grund af en forventning om en fortsat solid efterspørgsel efter svinekød resten af 2019 og i 2020, forventes også et højt prisniveau i 2019 og 2020.

På grund af den eksplosive prisstigning opjusteres prognosen for 2019 med ca. 1,2 kr. pr. kg. I 2020 ventes den gennemsnitlige notering at ligge lidt højere end i 2019, primært som følge af en lav pris i 1. kvartal 2019.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvinproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

Aktuelt er markedspriserne særdeles høje og med udsigt til fortsat høje noteringer på slagtesvinekød hen over vintermånederne spås det normale sæsonmæssige fald i de markedsbaserede priser at være relativt afdæmpet i 2019/2020. De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Oksekød
Oksekød. 2019 har indtil videre fulgt slagteniveauet fra 2018. I årets første fem måneder er der i alt blevet slagtet 179.586 dyr i Danmark, hvilket blot er 0,6 pct. færre end samme periode sidste år. På prissiden viser resultaterne fra 1. kvartal 2019 et fortsat fald på tværs af kategorier.

Generelt har priserne været faldende siden 2. kvartal 2018. 2018 var et år med mange slagtninger, og det bliver interessant, om niveauet i 2019 fortsat vil følge 2018. Der er dog mulighed for, at vi vil se færre slagtninger som naturlig følge af den større produktion sidste år.

Mælk
Globalt set er væksten i mælkeproduktionen aftaget lidt i forhold til sidste år, og ligger nu lidt under væksten i efterspørgslen efter mælk. De store eksportlande udviser enten nogenlunde uændret produktion eller fald i forhold til sidste år.

Samlet set ligger de europæiske mælkeindvejninger omtrent på samme niveau som sidste år. Det dækker dog over stærk vækst i Storbritannien, Irland og Danmark og faldende produktion i Frankrig, Holland og Tyskland.

De store EU-lagre af skummetmælkspulver er blevet nedbragt. Lagrene blev bygget op gennem interventions-opkøb i 2015 og 2016. EU ønskede på daværende tidspunkt at understøtte mælkeprisen, der faldt kraftigt på grund af Ruslands importforbud mod fødevarer fra blandt andet EU samt ophævelsen af mælkekvoterne, der medførte øget mælkeproduktion.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter.

Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte i resten af 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalt år”. Efterspørgslen forventes at stabiliser sig med en vækst omkring 1 – 2 procent pr. år.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

 

Købspriser 

Foder-soja
Sojaprisen ligger pt. på et relativt lavt niveau. På trods af en nedjustering af lagrene og at der i år tilsås relativt større arealer med soja, hvor der konverteres fra majs, vil lagrene fortsat være store. Det ventes at holde priserne nogenlunde uændrede på et lavt niveau i 2019.

Kartoffeludbytterne, lagrene af spisekartofler er tomme og højprismarkedet med tidlige nye kartofler regerer indtil slutningen af juli måned, hvor priserne forventes at normaliseres med større mængder af nye danske kartofler på markedet. Priserne på stivelseskartofter forventes fortsat at ligge på et gunstigt niveau.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningspriserne har ligget nogenlunde stabile de seneste måneder. Handlen med gødning er minimal i øjeblikket, og nye prissignaler ventes først i sensommeren. Prisen på diesel forventes at toppe ud omkring de nuværende niveauer, og priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2018-niveauet.