Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser for 2018 og 2019 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentlige salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er fortsat store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet. Den globale opgørelse viser, at lagret for hvede er over 755 mio. tons. Der er ikke tegn på, at lagrene lige nu og her vil reduceres væsentligt. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede.

Udfordringen i foråret 2018 vil blive at få tilsået meget store arealer med vårsæd, da mange arealer ikke blev tilsået på grund af det våde vejr i efteråret 2017.

Rapsprisen er måske inde i en lille prisstigning i løbet af foråret 2018. Udfordringen er, at der fortsat er store lagre af sojaolie og palmeolie, der kan holde rapsprisen nede. Prisen på råolie er i skrivende stund på 68 USD/tønde, hvilket er med til at hæve prisen på de vegetabilske produkter. Balancen for hvor meget råolien stiger, afhænger af, hvornår de amerikanske skiferolieproducenter kommer ind på markedet igen.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har det trykket markedet, at produktionen af svinekød i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien er steget. Samtidig har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind.

Produktionen af svinekød i EU ventes at stige som følge af god økonomi i smågriseproduktionen i 2017, og det presses priserne. Da produktionsstigningen i nogle af landene med stor svineproduktion og eksport, ventes konkurrencen på eksportmarkederne fort at være hård, hvilket vil trykke priserne gennem 2018.

Oksekød
Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. I alt blev det til 450.383 kvægslagtninger. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relative lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relative høje mælkepriser. Antallet af slagtede tyre er derimod steget med 6,5 pct. til 2.809 stk. Det er den kategori, som er steget mest i 2017. Priserne i 2017 er steget som følge af et lavere udbud. Ultimo 2017 lå priserne på forskellige kategorier 3-10 pct. højere i forhold til samme uge året før. Markedet for slagtekvæg stabilisererede sig i 2017, og forventes fortsat nogenlunde stabilt i 2018.

Mælk
Markedsmæssigt vendte mælkeprisen i sidste halvdel af 2016, og genoptog den positive udvikling henover sommeren 2017. Prisen steg imidlertid mindre end forventet i 4. kvartal 2017, og det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og langt kraftigere end forventet. Udbuddet af mælk forventes først reduceret når mælkeprisen kommer væsentligt under “normalniveauet”, eller der indtræffer andre begivenheder som kan påvirke produktionen i nedadgående retning.

Det er smørprisen som har været den væsentligste driver for den høje mælkepris sidst på året. Smørprisen er på det seneste faldet 20-25 % i forhold til toppunktet, dels fordi udbuddet af mælk på det seneste er øget markant som følge af de forholdsvis høje mælkepriser, og dels fordi forbruget af smør i EU er faldet lidt som følge af sædvanlige sæsonmæssige udsving.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Der høstes i Sydamerika, og alt tyder på, at det er en fin høst, der er på vej ud på verdensmarkedet. Som altid er der mindre justeringer fra uge til uge. Hvis der kommer en prisstigning på soja, vil årsagen være stigende råoliepriser. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen for en 21-3-10 var i august 2017 ca. 240 kr./hkg, og den nuværende pris ligger omkring 270-280 kr./hkg. Noget af prisstigningen kan tillægges de stigende energipriser. Naturgasprisen er steget fra 1,88 kr./MWh i august 2017 til 1,65 kr./MWh først i januar 2018. En stigning på 33 pct. Tilsvarende er råolieprisen i USD steget med 50 pct. og i Dkr. med 40 pct.

Om prisen på gødning vil stige de kommende måneder, afhænger af Urea prisen – og her er det primært den Kinesiske produktion, der vil sætte prisniveauet.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2017-niveauet.