Salgspriser

Korn
Den globale kornbalance bærer præg af de seneste års reducerede produktion af korn og andre afgrøder. Lager/forbrugsforholdet er let faldende, og i de korneksporterende lande er de historisk set meget lave. I flere lande er der fra tid til anden tilmed eksportrestriktioner. Samme udvikling ses for andre store afgrøder som majs og soja. Det har været medvirkende til de store prisstigninger, da der derved bliver udbudt begrænsede mængder på verdensmarkedet til at sikre den globale omfordeling af afgrøderne.

Kinas store importbehov og geopolitisk usikkerhed i forbindelse med Rusland/Ukraine forstærker ubalancen i markedet, ligesom høje oliepriser øger efterspørgslen efter biobrændsel (majs). Futurespriser indikerer markedsforventninger til lavere men fortsat høje priser, også efter ny høst 2022

Blandt de væsentligste risikofaktorer på afgrødemarkederne er lagersituationen, vejret, fragtrater, US-dollaren, olieprisen og konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Tendensen med faldende lagre i forhold til forbruget fra de tre største afgrøder, korn, soja og majs, genfindes hos Raps, hvilket er prisunderstøttende.

Svinekød
Det forventes, at priserne på grisekød vil stige i løbet af 2022, hovedsageligt som følge af, at so bestanden i Europa er faldende, hvilket vil medføre en lavere europæisk produktion af grisekød end sidste år.

Herudover forventes den europæiske efterspørgsel efter grisekød at stige i takt med, at Coronarestriktionerne ophører, hvilket særligt vil påvirke afsætningen til food-servicesektoren positivt.

Kinas import af grisekød har de foregående år haft stor positiv indvirkning på den danske afregningspris, men opbremsningen siden sensommeren 2021 har påvirket prisen negativt. Der er stor usikkerhed om den kinesiske importefterspørgsel fremadrettet, men en stigning i efterspørgslen vil have en positiv indvirkning på den danske afregningspris.

Markedsprisen på smågrise har siden sensommeren 2021 været på et lavt niveau og væsentligt under fremstillingsprisen. Priserne er pressede på grund af udviklingen i Tyskland og Polen, hvor ASF, lave afregningspriser og høje foderpriser har begrænset efterspørgslen. Konsekvenserne af Covid-19 har også haft en negativ indflydelse på priserne.

De økonomiske forhold med lave priser og højere omkostninger har igangsat en kraftig strukturudvikling i Tyskland, Polen og Holland, og det medfører et fald i udbuddet af grise i Europa. Det vil have en positiv indvirkning på markedsprisen på smågrise, som forventes at stige til i underkanten af et ”normalt” prisniveau i løbet af 1. halvår 2022.

Prognoserne for udviklingen i grisepriserne er fortsat meget usikre. Udviklingen er stærkt afhængig af udviklingen i ASF og Corona. En helt afgørende forudsætning er også, at de danske slagterier fortsat har fuld markedsadgang til Kina. Ændringer i disse forhold kan ændre forudsætningerne for prognosen.

Selvom ASF er at finde i mange europæiske lande, er risikoen for udbrud i Danmark stadig lille

Mælk
Efteråret 2021 og starten af 2022 bød på markante prisstigninger på mælk og et væsentligt forbedret bytteforhold på trods af, at omkostningerne steg. Det høje prisniveau på mælk forventes at fortsætte i første halvår af 2022. Det betyder, at bytteforholdet vil kunne fastholdes på trods af høje omkostninger. I løbet af andet halvår 2022 kan der dog komme pres på bytteforholdet, hvis mælkeindvejningen stiger.

Det globale mælkemarked har været i balance de sidste par år, hvilket har givet stabile priser. I 2021 opstod der dog en svag underforsyning drevet af en stigende kinesisk import af mælkeprodukter. I de seneste 3-4 måneder er underforsyningen øget som følge af stagnerende vækst i mælkeindvejningen, hvilket har bragt markedet for mælk i ubalance.

Mod slutningen af 2021 var mælkeindvejningen i EU er faldet med 1,8 pct. Der har især været et fald i Tyskland, Frankrig og Holland, men også stigninger i nogle lande. Uden for EU ligger indvejningen af mælk ved udgangen af 2021 0,9 pct. under niveauet i 2020.

2022 er startet med en høj mælkepris på baggrund af en fortsat lav global indvejning. Hvis den lave globale mælkeindvejning, som ventet, fortsætter i første halvdel af 2022, kan yderligere prisstigninger ikke udelukkes, da den globale efterspørgsel forventes, opretholdt med en trendmæssig stigning på 1-2 pct. pr. år.

I løbet af andet halvår må der forventes øget indvejning som følge af det relativt høje bytteforhold. Det vil presse afregningsprisen på mælk.

Samlet set ventes mælkeprisen i 2022 at ligge på et rekordhøjt niveau med en faldende tendens i andet halvår, dog fortsat betydeligt over mælkeprisen i et ”normalt år”.

De største usikkerhedsfaktorer p.t. er mælkeindvejningen på globalt plan, Kinas import, samt inflationspres på omkostninger til foder, arbejdskraft og energi.

Oksekød
Prisen på grisekød har i de seneste måneder ligget på et meget lavt niveau. Det forventes, at priserne vil stige i de kommende kvartaler, og at den gennemsnitlige notering i 2022 vil være på niveau med 2021. Der forventes dog også relativt høje omkostninger, blandt andet som følge af højere foder- og energiomkostninger, hvilket vil påvirke resultaterne negativt.

Covid-19-restriktioner har påvirket foodservice sektoren i 2021 negativt både inden- og udenlands. Lempede restriktioner betyder dog, at der forventes en positiv udvikling i afsætningen fremover.

Den gennemsnitlige afregningspris er steget med 33 pct. siden starten af 2021. Den gennemsnitlige afregningspris er steget med to kroner til 25,85 kr. pr. kg i fjerde kvartal 2021. Den højere pris ventes at forblive på niveauet resten af 2022.

Produktionen i 2021 endte på stabile 452.000 slagtede kvæg samt en rekordhøj eksport af levende kvæg på 93.000. Der forventes ikke store udsving i 2022.

Købspriser

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret
Dieselprisen er steget kraftigt i takt med den global genåbning, relativ høj vækst, udbudsbegrænsninger og geopolitisk usikkerhed, men ventes gradvist lavere i 2022

Prisen på gødning er steget på grund af højere gaspriser. Priserne ventes fortsat høje i 2022. Også prisen på bekæmpelsesmidler ventes højere i 2022.