Prognosepriser (februar) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 135-140 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, hvor der gives helt op til 150,- kr. pr. Hkg. I skrivende stund er prisen på ny høst omkring de 110-115,- kr. men da det er tidligt på året, kan den pris ændre sig mange, inden vi når ultimo juli.

Rapsprisen er meget konstant på omkring 265 +/-2 kr. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at prisen stiger på kort sigt. De andre planteolieprodukter på markedet er der ikke mangel på, og der vil gå et stykke tid, før evt. lagre er reduceret, hvorfor vi ikke forventer stigninger i den kommende periode.

Prisen på Brent Oil ligger i skrivende stund omkring de 66 US$ og er siden nytår steget fra 50 US$ til de 66 dollars.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel. Tilsvarende er dollaren steget fra ca. 5,75 kr. til 6,56 inden for de seneste 30 dage.

Svinekød

En stor global produktion af svinekød medfører fortsat et vist prispres på svinekød. EU’s produktion af svinekød ventes dog at falde i 2019 som en reaktion på lave svinepriser i 2018. Det bekræftes af aktuelle svinetællinger fra EU, der viser en nedgang i svinebestanden. Spanien og Frankrig er undtagelser, men generelt falder bestanden af både avlssøer og slagtesvin.

På eksportmarkederne udenfor EU er der fortsat prispres fra en stigende produktion i blandt andet USA, Canada og Brasilien. Den dårlige økonomi i svineproduktionen i 2018 begrænser dog stigningen, og med fald i svinebestanden i EU er en vigtig forudsætning til stede for en stigende notering for svin.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvineproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er Kinas import, som undertiden viser store udsving, udbredelse af svinepest i EU samt et eventuelt hårdt ”Brexit

Oksekød

2018 blev et år med flere slagtninger sammenlignet med 2017. Faktisk endte 2018 med ca. 4 pct. flere slagtninger end året før. Set over tid var antallet af slagtninger i 2018 tilbage på niveau for 2016, der også var et år med mange slagtninger. Som resultat af de flere slagtninger, og deraf større markedsudbud, udviklede prisen sig ikke ret meget i 2018. Når vi ser fremad imod 2019 og 2020 kan det forventes, at 2019 vil byde på lidt færre slagtninger end i 2018, da besætningerne måske skal øges efter de flere slagtninger i 2018. På baggrund af et måske mere ”stabilt” slagteniveau forventes det derfor, at prisen vil være nogenlunde stabil i de kommende år.

Dog skal det bemærkes, at dette udelukkende beror på antagelser, og vi må følge udviklingen her i starten af 2019 for at se, hvorvidt antagelserne holder stik eller om forventningerne skal justeres.

Mælk

Mælkemarkedet er generelt set tæt på balance på nuværende tidspunkt. Væksten i den indvejede mængde mælk på globalt plan svarer omtrent til væksten i efterspørgslen efter mælk, som typisk ligger mellem 1 og 2 pct. om året.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte langt ind i 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalår”. Samtidig forventes det dog, at produktionen i EU og især på New Zealand stiger gennem 2019, hvilket kan medføre let faldende priser i andet halvår 2019.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter. Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og

Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

Købspriser

Foder-soja- opdateret 15.2.2019

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en nedjustering af lagerne, er der forsat store lager som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2019. I det tilfælde hvor US- dollaren stiger vil sojaprisen følge med op, hvilket meget ledt kan ske hvis der kommer en handelsaftale mellem Kina og USA.

Kartoffeludbytterne, lagrene og kvaliteten blev ramt af sidste års tørke, og ikke kun i Danmark. Det har understøttet priserne. Lagrene af spisekartofler rækker kun til første kvartal, og prisen er høj. Først i tredje kvartal er der igen danske kartofler på markedet, og priserne vil afhænge af vækstbetingelserne.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret 15.2.2019

Gødningsprisen for en 21-3-10 var i februar 2019 på 290-300 kr. pr. Hkg (Yara). Der kan findes gødninger fra bl.a. Rusland til ca. 15 kr. lavere, men der er forskel på kvaliteten. Hvorfor denne stigning forekommer, er svært at sige, da energiprisen på naturgas ikke er steget. Den er tværtimod faldet fra 2,61 i oktober 2018 til 1,5 kr./M3 i februar 2019.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2018-niveauet.