Prognosepriser for 2017-2018

Der er opdaterede prognosepriser i Farmtal Online. Disse dækker skøn over priser på de væsentligste produkter og produktionsfaktorer i den primære landbrugsproduktion.

Prognosepriserne for 2016 – 2018 er tilgængelige, hvis dit abonnement giver adgang til dette.

Prognosepriser og budgetkalkuler er af konkurrencemæssige hensyn kun tilgængelige for nogle af vores abonnenter på Landbrugsinfo.

Spørgsmål kan rettes til Lene Bruun Siriwadhananuraks (lkb@seges.dk).

Kommentarer til prisprognoserne

Salgspriser

Svin
Grundet en stærk eksport fra EU til Kina har resulteret i en opskrivning af prognosen, siden sidste prognose i maj. Indtil nu i år ligger de samlede EU slagtninger af svin ca. 2 pct. højere end året før. Det er dog fortsat forventningen, at EU slagtningerne i de kommende kvartaler vil begynde at vige i forhold til året før.

På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. En øget kinesisk svineproduktion fremadrettet kan også medvirke til fald i EU eksporten af svinekød til Kina i 2017. Dette har samlet set hævet prognosen for både 2016 og 2017.

Mælk
Mælkemarkedet har været præget af ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvor udbuddet har været væsentlig større end efterspørgslen. Det har presset priserne ned på et meget lavt niveau. Priserne på meje-riprodukter har imidlertid på det seneste været stigende og det resulterede i den første stigning til producen-terne i september. Bedringen er drevet af en korrektion i udbuddet både i EU og andre sted. Der forventes derfor stigende priser både i andet halvår 2016 og i 2017. Mælkemarkedet er som bekendt meget volatilt. Derfor er der det meget vanskeligt, at forudsige udviklingen længere i fremtiden. Det betyder, at forventnin-gerne for 2018 skal tages med et stort gran salt.

Korn og andre salgsafgrøder
Det er for tidligt at sige præcist hvordan den danske kornhøst 2016 ender, men hovedindtrykket er en variation mellem landsdele og at høstudbyttet i kornafgrøderne ligger under niveauet fra de sidste par år.

Den globale kornhøst 2016/17 forventes at blive næsten uændret i forhold til 2015, særlig Rusland og landene omkring Sortehavet oplever en særdels god høst, hvorimod Frankrig har en mindre høst end sidste år. Det samlede globale lager er forsat på ca. 25 pct. af den globale høst hvilket betyder at udbud og efterspørgelse forsat matcher hinanden.

De nuværende priser på korn indiker tilsvarende, at der ikke er mangel på korn lige her og nu.

Købspriser

Vedr. kornpriser – se ovenfor.

Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner

Sojaprisen har inden for de sidste 12 måneder svinget i intervallet 280-270,- kr. og de nuværende priser er omkring 280 kr. pr. hkg. Der kan komme nogle små ændringer hen over årsskiftet, afhængig af hvordan høst forventningerne på den sydlige halvkugle udvikler sig, men ellers forventes der stabile priser langt hen ind i 2017.

Prisen på handelsgødning er faldet i løbet sommeren 2016 og der er intet der tyder på at prisen vil stiger i løbet af efteråret 2016.

Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. I skrivende stund er der intet der tyder på, at gaspriserne er stigende – tværtimod, selvom slutdatoen for produktion af nordsøgas er offentliggjort.

Bytteforhold mellem afgrøder og gødning er igen blevet udlignet.

Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2016-niveauet i hele prognoseperioden.