Nyt om afgrødekalkuler

  1. Nye gødningsnormer og arbejds- og maskinomkostninger
  2. Alle afgrødekalkuler (konventionelle) er ajourført med nye gødningsnormer og med nye udbytteforventninger. Samtidig er maskin- og arbejdsomkostningerne opdateret.
  3. Kvælstofnormer og udbytter

Landbrugspakken har givet mulighed for at øge N-tilførslen på de enkelte afgrøder.

Alle konventionelle afgrødekalkuler, både med og uden husdyrgødning er opdateret med en generel stigning i omkostninger til N. Ved kalkuler uden husdyrgødning er mængden af N tilført øget med ca. 16 % – svarende til stigningen i normen. For kalkuler med husdyrgødning er regnet med at stigningen i N-tilførsel alene sker ved øget mængde handelsgødning, og at der ikke sker en ændring i forventet tilførsel af husdyrgødning.

Ændringerne i gødningsmængde er kun gennemført for N. Mængden af P og K tilført er ikke ændret, selvom der med større forventet udbytte alt andet lige vil blive bortført større mængder P og K. Det er vurderet at betydningen i kalkulerne er så lille, at det ikke har reel betydning. I forbindelse med den årlige opdatering i september vil disse faktorer blive ajourført.
Som følge af ændret N-tilførsel må forventes et større udbytte. Dette er for de fleste afgrøder øget med ca. 6 % i 2016. Dette udbytte vil derfor være højere end det fremgår af ”Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler”.

Det må forventes at der i 2017 må tilføres ca. 6 % mere N og at der må forventes en udbyttestigning på ca. 2 %. Dette forhold er ikke indregnet i kalkulerne for 2017.

Maskin- og arbejdsomkostninger
I forbindelse med denne ajourføring af kalkulerne er der gennemført en mindre justering af maskin- og arbejdsomkostningerne, der indgår i kalkulerne. Ligeledes er den generelle tabel med Maskinomkostninger opdateret.