Salgspriser 
Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2021 ligger i intervallet 125-130 kr. og 140-145 kr. pr. Hkg, som er noget over det, der var forventet i høsten 2020. Priserne på ny høst ligger på nuværende tidspunkt omkring 120-125 kr.
Futureprisen på raps august 2021 er pt. 310 kr. svarende til omkring 300 kr. i det fysiske marked.
Tilsvarende er prisen på palmeolie steget med over 4 % i den sidste måned.
Kartoffelprisen er faldet tilbage til det tidligere prisniveau på omkring 65 kr./Hkg. Den nordeuropæiske kartoffelhøst var god i 2020, og det kan få indflydelse på prisniveauet i 2021, der kan reduceres til omkring 63 kr./Hkg, med mindre der opstår problemer med at få nok certificerede læggekartofler.
Svinekød
I de kommende måneder er usikkerheden for svineprisen meget stor. Udviklingen i svinepriserne er stærkt afhængig af udviklingen i henholdsvis Covid-19 pandemien og afrikansk svinepest samt genopbygningen af den kinesiske svineproduktion. Ændringer i disse forhold kan ændre forudsætningerne for prognosen.
Økonomien i smågriseproduktionen har udover påvirkningerne af Covid-19-pandemien været yderligere presset siden udbruddet af ASF i Tyskland, hvilket sendte smågrisepriserne yderligere nedad. Den forringede økonomi i smågriseproduktionen ventes dog at resultere i en større produktionstilpasning, der vil føre til et fald i udbuddet af svinekød på EU-markedet i 2. halvår 2021. Mange smågriseproducenter, særligt i Tyskland, har valgt at ophøre, hvilket vil medføre et reduceret udbud af smågrise. Det har en positiv indflydelse på smågriseprisen, som forventes at stige i løbet af året til et prisniveau tæt på et ”normalår”.
Mælk
Overordnet forventes fortsat nogenlunde balance mellem den globale efterspørgsel efter mælkeprodukter og den globale produktion af mælk, dog med tendens til svag underforsyning af mælkemarkedet.
Samlet set peger pilen svagt opad for mælkeprisen i 2021 og forventes derfor at ligge lidt over niveauet i et ”normalår”.
De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import og generel økonomisk usikkerhed i forbindelse med Covid-19-pandemien.
Oksekød
Forbruget af okse- og kalvekød forventes at stige i 2021 uden dog at opveje nedgangen i 2020. Priserne forventes fortsat at være under pres, men med udsigt til en stigning, i takt med at Covid-19 restriktionerne bliver udfaset.
Købspriser
Fodersoja
Sojaprisen har undergået en relativt stor stigning inden for de seneste uger, og købsprisen er omkring de 360 kr./kg. Der er handlet store mængder soja fra USA til Kina, som bevirker, at prisen er steget. Der er en formodning om, at prisen på soja vil falde, når vi kommer efter august. Der er mange svine- og kvægbedrifter, der har indgået 12-måneders kontrakter på foder i august/september 2020, hvor sojaprisen lå omkring 260 kr. Det betyder, at de holder foderomkostningerne på et lavt niveau, indtil der skal aftales nye kontrakter. De gode købsaftaler betyder, at vi har valgt et middelhøjt niveau i vores prisprognose her i februar for de to første kvartaler af 2021.
Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret 
Priserne på N gødning er hastig stigende, fx er Urea steget med over 35 % inden for de seneste uger.
De fleste bedrifter har indgået kontrakter på gødning til levering i foråret 2021, men prisstigninger er begyndt at kunne ses ved nye aftaler. De nye gødningspriser kommer ofte i slutningen af maj og begyndelsen af juni fra bl.a. Yara. Et stort prishop kan være på vej.
Prisen på landbrugsdiesel er i skrivende stund godt 5,6 kr./liter eksklusive afgifter ved storkøbsaftaler. Prisen er siden november 2020 steget fra 4,6 til 5,6 kr./liter. Tendensen siger svagt stigende priser.
På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson. Der er set en lille prisstigning på 2-3 % med stor variation mellem de enkelte produkter.