Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Nyt om afgrødekalkuler

  1. Nye gødningsnormer og arbejds- og maskinomkostninger
  2. Alle afgrødekalkuler (konventionelle) er ajourført med nye gødningsnormer og med nye udbytteforventninger. Samtidig er maskin- og arbejdsomkostningerne opdateret.
  3. Kvælstofnormer og udbytter

Landbrugspakken har givet mulighed for at øge N-tilførslen på de enkelte afgrøder.

Alle konventionelle afgrødekalkuler, både med og uden husdyrgødning er opdateret med en generel stigning i omkostninger til N. Ved kalkuler uden husdyrgødning er mængden af N tilført øget med ca. 16 % – svarende til stigningen i normen. For kalkuler med husdyrgødning er regnet med at stigningen i N-tilførsel alene sker ved øget mængde handelsgødning, og at der ikke sker en ændring i forventet tilførsel af husdyrgødning.

Ændringerne i gødningsmængde er kun gennemført for N. Mængden af P og K tilført er ikke ændret, selvom der med større forventet udbytte alt andet lige vil blive bortført større mængder P og K. Det er vurderet at betydningen i kalkulerne er så lille, at det ikke har reel betydning. I forbindelse med den årlige opdatering i september vil disse faktorer blive ajourført.
Som følge af ændret N-tilførsel må forventes et større udbytte. Dette er for de fleste afgrøder øget med ca. 6 % i 2016. Dette udbytte vil derfor være højere end det fremgår af ”Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler”.

Det må forventes at der i 2017 må tilføres ca. 6 % mere N og at der må forventes en udbyttestigning på ca. 2 %. Dette forhold er ikke indregnet i kalkulerne for 2017.

Maskin- og arbejdsomkostninger
I forbindelse med denne ajourføring af kalkulerne er der gennemført en mindre justering af maskin- og arbejdsomkostningerne, der indgår i kalkulerne. Ligeledes er den generelle tabel med Maskinomkostninger opdateret.

Nye prognosepriser

Prognosepriserne for 2016 og 2017 er opdaterede pr. 20. januar. De nye prognosepriser er også ajourført i budgetkalkulerne.

Der er opdaterede prognosepriser i Farmtal Online. Disse dækker skøn over priser på de væsentligste produkter og produktionsfaktorer i den primære landbrugsproduktion.

Prognosepriserne for 2016 og 2017 er tilgængelige, hvis dit abonnement giver adgang til dette.

Prognosepriser og budgetkalkuler er af konkurrencemæssige hensyn kun tilgængelige for nogle af vores abonnenter på Landbrugsinfo.

Spørgsmål kan rettes til Lene Bruun Siriwadhananuraks (lkb@seges.dk).

Kommentarer til prisprognoserne

Salgspriser
Svin
Siden sidste prognose fra september er der ikke kommet afgørende nye markedsinformationer, som giver grundlag for at ændre prognosen. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at EU slagtningerne af svin her i 1. kvartal af 2016 vil ligge tæt på niveauet året før. Når vi kommer et stykke ud i 2016, må det forventes, at EU slagtningerne begynder at vige i forhold til året før. På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld i 2016 udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. Det er endnu vanskeligt at vurdere omfanget og dermed effekten af den igangværende oplagring af svinekød i EU.

Mælk
Mælkemarkedet har været præget at prisfald siden foråret 2014. Årsagen er et stort udbud kombineret med aftagende efterspørgsel. Prisniveauet har været lavt i hele 2015. Prognosen forudsætter lidt højere priser i løbet af 2016, men niveauet ventes fortsat at være lavt set i et historisk perspektiv. Markedet forventes dog at komme i lidt bedre balance i løbet af 2016.

Korn
Den globale kornhøst 2015/16 forventes at blive stor, dog 1 pct. lavere end det netop overståede høstår 2014/15. Hvis forventningerne til den globale høst 2015/16 realiseres, forventes de globale lagerbeholdninger at vokse for tredje år i træk. De rigelige mængder af korn i verden vil betyde, at kornpriserne vil forblive omkring det nuværende lidt lave niveau.

Købspriser
Vedr. kornpriser – se ovenfor.

Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner fra maj 2014 til andet kvartal 2015, hvor prisen faldt lidt. Fragtraterne er svagt stigende, hvilket kan påvirke sojaprisen i mindre omfang. Sojaprisen forventes at ligge på 280 kr. pr. hkg i starten af 2016 og derefter falde til 270 kr. pr. hkg.

Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Det medfører et fald i efterspørgslen.

Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2015-niveauet i hele prognoseperioden.