Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Budgetkalkuler med nye produktionstekniske forudsætninger

De produktionstekniske forudsætninger i budgetkalkulerne for 2017 og 2018 er opdateret med undtagelse af de økologiske grovfoderkalkuler. Dermed mangler der også en opdateret pris på grovfoder i de økologiske kvægkalkuler. Begge dele opdateres snarest muligt.

Derudover er kalkulerne på ægproduktion lukket indtil videre. Det skyldes den store usikkerhed, der pt er med hensyn til burægsproduktionen. Det gør det meget vanskeligt at forudsige konsekvenserne for priserne for alle driftsformer i ægproduktionen. Kalkulerne bliver åbnet snarest muligt.

I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.

Prognosepriser for 2017-2018

Der er opdaterede prognosepriser i Farmtal Online. Disse dækker skøn over priser på de væsentligste produkter og produktionsfaktorer i den primære landbrugsproduktion.

Prognosepriserne for 2016 – 2018 er tilgængelige, hvis dit abonnement giver adgang til dette.

Prognosepriser og budgetkalkuler er af konkurrencemæssige hensyn kun tilgængelige for nogle af vores abonnenter på Landbrugsinfo.

Spørgsmål kan rettes til Lene Bruun Siriwadhananuraks (lkb@seges.dk).

Kommentarer til prisprognoserne

Salgspriser

Svin
Grundet en stærk eksport fra EU til Kina har resulteret i en opskrivning af prognosen, siden sidste prognose i maj. Indtil nu i år ligger de samlede EU slagtninger af svin ca. 2 pct. højere end året før. Det er dog fortsat forventningen, at EU slagtningerne i de kommende kvartaler vil begynde at vige i forhold til året før.

På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. En øget kinesisk svineproduktion fremadrettet kan også medvirke til fald i EU eksporten af svinekød til Kina i 2017. Dette har samlet set hævet prognosen for både 2016 og 2017.

Mælk
Mælkemarkedet har været præget af ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvor udbuddet har været væsentlig større end efterspørgslen. Det har presset priserne ned på et meget lavt niveau. Priserne på meje-riprodukter har imidlertid på det seneste været stigende og det resulterede i den første stigning til producen-terne i september. Bedringen er drevet af en korrektion i udbuddet både i EU og andre sted. Der forventes derfor stigende priser både i andet halvår 2016 og i 2017. Mælkemarkedet er som bekendt meget volatilt. Derfor er der det meget vanskeligt, at forudsige udviklingen længere i fremtiden. Det betyder, at forventnin-gerne for 2018 skal tages med et stort gran salt.

Korn og andre salgsafgrøder
Det er for tidligt at sige præcist hvordan den danske kornhøst 2016 ender, men hovedindtrykket er en variation mellem landsdele og at høstudbyttet i kornafgrøderne ligger under niveauet fra de sidste par år.

Den globale kornhøst 2016/17 forventes at blive næsten uændret i forhold til 2015, særlig Rusland og landene omkring Sortehavet oplever en særdels god høst, hvorimod Frankrig har en mindre høst end sidste år. Det samlede globale lager er forsat på ca. 25 pct. af den globale høst hvilket betyder at udbud og efterspørgelse forsat matcher hinanden.

De nuværende priser på korn indiker tilsvarende, at der ikke er mangel på korn lige her og nu.

Købspriser

Vedr. kornpriser – se ovenfor.

Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner

Sojaprisen har inden for de sidste 12 måneder svinget i intervallet 280-270,- kr. og de nuværende priser er omkring 280 kr. pr. hkg. Der kan komme nogle små ændringer hen over årsskiftet, afhængig af hvordan høst forventningerne på den sydlige halvkugle udvikler sig, men ellers forventes der stabile priser langt hen ind i 2017.

Prisen på handelsgødning er faldet i løbet sommeren 2016 og der er intet der tyder på at prisen vil stiger i løbet af efteråret 2016.

Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. I skrivende stund er der intet der tyder på, at gaspriserne er stigende – tværtimod, selvom slutdatoen for produktion af nordsøgas er offentliggjort.

Bytteforhold mellem afgrøder og gødning er igen blevet udlignet.

Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2016-niveauet i hele prognoseperioden.

Eksport af tabeller fra Farmtal

I Farmtal Online er der pt. problemer med at eksportere tabeller til Excel, hvis man bruger Internet Explorer eller Firefox. Når man klikker på ”Eksporter til Excel”, åbnes der alene en tom fil – desværre uden besked om, hvad der er gået galt. Problemet skyldes, at Microsoft har hævet sikkerhedsniveauet for, hvilke filer der kan åbnes i Excel. Det betyder, at de filer, som FTO eksporterer, som udgangspunkt anses for at være farlige.

For at eksportere tabeller fra FTO til Excel i øjeblikket skal man manuelt fjerne den blokering, der bliver sat af Windows. Hvordan du skal gøre det, er vist nedenfor. Alternativt kan du bruge Google Chrome. SEGES undersøger om det er muligt at lave en løsning, så man igen kan eksportere tabeller direkte til Excel. Følg med her på siden for nyt om emnet.

Vi beklager de gener, som dette medfører.

1. Når du klikker på Eksporter til Excel i FTO, skal du vælge at gemme filen på din computer. I Internet Explorer ser det således ud – det ser anderledes ud, hvis du bruger Firefox. Vælg gem som og gem filen, som du normalt ville have gjort.

farmtalonlineeksport1

2. Find filen, der hvor den er gemt, f.eks. via stifinder – (eller ved i Explorer at klikke på ”Åbn mappe” i bunden af skærmen)

farmtalonlineeksport2

3. Højreklik på filen – vælg ”Egenskaber” i bunden af listen. Det giver følgende billede – her skal du klikke på ”Fjern blokering” og derefter ”OK”. Du kan nu åbne filen som normalt.

farmtalonlineeksport3

Visning af historiske prognosepriser

Der er udviklet en særlig visning af udvalgte historiske prognosepriser i FarmtalOnline, der gør det muligt at følge den historiske udvikling i prognospriserne.

Prognosepriser bliver justeret, når ny viden ændrer forventningen til de fremtidige priser. FarmtalOnline har hidtil fungeret på den måde, at det altid er de senest opdaterede prognosepriser, der vises. Det giver den udfordring, at et budget, der er udarbejdet med udgangspunkt i prognosepriserne på en bestemt dato, kan se ud som om, at det er baseret på urealistiske prisforudsætninger, hvis budgetforudsætningerne efterafprøves via FarmtalOnline.dk, og prognosepriserne er opdateret i den mellemliggende periode.

Der er derfor udviklet en særlig visning af prognosepriser, der gør det muligt at følge den historiske prognoseprisudvikling. Den nye visning fungerer på den måde, at den default viser alle prognoseprisændringer, og hvornår de er foretaget. Der er endvidere mulighed for at indtaste en dato og trykke på knappen ”Søg” for at se prognosepriserne på en bestemt dato.

De udvalgte historiske prognosepriser kan findes under punktet Prognosepriser, hvortil der kræves særlig adgang.

farmtalonline_prognosepriser

Nyt om afgrødekalkuler

  1. Nye gødningsnormer og arbejds- og maskinomkostninger
  2. Alle afgrødekalkuler (konventionelle) er ajourført med nye gødningsnormer og med nye udbytteforventninger. Samtidig er maskin- og arbejdsomkostningerne opdateret.
  3. Kvælstofnormer og udbytter

Landbrugspakken har givet mulighed for at øge N-tilførslen på de enkelte afgrøder.

Alle konventionelle afgrødekalkuler, både med og uden husdyrgødning er opdateret med en generel stigning i omkostninger til N. Ved kalkuler uden husdyrgødning er mængden af N tilført øget med ca. 16 % – svarende til stigningen i normen. For kalkuler med husdyrgødning er regnet med at stigningen i N-tilførsel alene sker ved øget mængde handelsgødning, og at der ikke sker en ændring i forventet tilførsel af husdyrgødning.

Ændringerne i gødningsmængde er kun gennemført for N. Mængden af P og K tilført er ikke ændret, selvom der med større forventet udbytte alt andet lige vil blive bortført større mængder P og K. Det er vurderet at betydningen i kalkulerne er så lille, at det ikke har reel betydning. I forbindelse med den årlige opdatering i september vil disse faktorer blive ajourført.
Som følge af ændret N-tilførsel må forventes et større udbytte. Dette er for de fleste afgrøder øget med ca. 6 % i 2016. Dette udbytte vil derfor være højere end det fremgår af ”Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler”.

Det må forventes at der i 2017 må tilføres ca. 6 % mere N og at der må forventes en udbyttestigning på ca. 2 %. Dette forhold er ikke indregnet i kalkulerne for 2017.

Maskin- og arbejdsomkostninger
I forbindelse med denne ajourføring af kalkulerne er der gennemført en mindre justering af maskin- og arbejdsomkostningerne, der indgår i kalkulerne. Ligeledes er den generelle tabel med Maskinomkostninger opdateret.

Nye prognosepriser

Prognosepriserne for 2016 og 2017 er opdaterede pr. 20. januar. De nye prognosepriser er også ajourført i budgetkalkulerne.

Der er opdaterede prognosepriser i Farmtal Online. Disse dækker skøn over priser på de væsentligste produkter og produktionsfaktorer i den primære landbrugsproduktion.

Prognosepriserne for 2016 og 2017 er tilgængelige, hvis dit abonnement giver adgang til dette.

Prognosepriser og budgetkalkuler er af konkurrencemæssige hensyn kun tilgængelige for nogle af vores abonnenter på Landbrugsinfo.

Spørgsmål kan rettes til Lene Bruun Siriwadhananuraks (lkb@seges.dk).

Kommentarer til prisprognoserne

Salgspriser
Svin
Siden sidste prognose fra september er der ikke kommet afgørende nye markedsinformationer, som giver grundlag for at ændre prognosen. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at EU slagtningerne af svin her i 1. kvartal af 2016 vil ligge tæt på niveauet året før. Når vi kommer et stykke ud i 2016, må det forventes, at EU slagtningerne begynder at vige i forhold til året før. På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld i 2016 udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. Det er endnu vanskeligt at vurdere omfanget og dermed effekten af den igangværende oplagring af svinekød i EU.

Mælk
Mælkemarkedet har været præget at prisfald siden foråret 2014. Årsagen er et stort udbud kombineret med aftagende efterspørgsel. Prisniveauet har været lavt i hele 2015. Prognosen forudsætter lidt højere priser i løbet af 2016, men niveauet ventes fortsat at være lavt set i et historisk perspektiv. Markedet forventes dog at komme i lidt bedre balance i løbet af 2016.

Korn
Den globale kornhøst 2015/16 forventes at blive stor, dog 1 pct. lavere end det netop overståede høstår 2014/15. Hvis forventningerne til den globale høst 2015/16 realiseres, forventes de globale lagerbeholdninger at vokse for tredje år i træk. De rigelige mængder af korn i verden vil betyde, at kornpriserne vil forblive omkring det nuværende lidt lave niveau.

Købspriser
Vedr. kornpriser – se ovenfor.

Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner fra maj 2014 til andet kvartal 2015, hvor prisen faldt lidt. Fragtraterne er svagt stigende, hvilket kan påvirke sojaprisen i mindre omfang. Sojaprisen forventes at ligge på 280 kr. pr. hkg i starten af 2016 og derefter falde til 270 kr. pr. hkg.

Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Det medfører et fald i efterspørgslen.

Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2015-niveauet i hele prognoseperioden.