Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Prognosepriser (maj) for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er relativt store såvel globalt som nationalt. Det betyder, at kornpriserne forsat ligger i intervaller på 100-110 kr./Hkg. Det er for tidligt at spå om den nye høst. Der er dog indgået nogle få salgskontrakter på ny høst, og de ligger i niveauet 110-112,- kr./hkg.
Rapsen er i første kvartal 2017 solgt til omkring 300 kr./hkg. Det er dog tvivlsomt, om denne pris følger med over i ny høst. Matif-kontrakter november 2017 er i skrivende stund på 274 kr.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget i årets første måneder, og det forventes nu, at priserne holder sig på et relativt højt niveau resten af 2017. I EU forventes svinekødsproduktionen i 2017 at være på niveau med 2016. Herudover nyder svinekødpriserne i 2017 støtte fra relativt beskedne lagre af svinekød i Europa og en fortsat god stabil efterspørgsel fra de asiatiske markeder. Den gode økonomi for de europæiske producenter af smågrise i 2017 må forventes at resultere i, at EU produktionen af svin begynder at stige i 2018. Ligeledes er der i Kina udsigt til en øget svineproduktion i 2018, hvilket kan påvirke Kinas efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. USA og Brasilien forventes ligeledes at øge produktionen og eksporten af svinekød, hvorfor det forventes at priserne for 2018 bliver lavere end 2017.

Oksekød
Kvægslagtningerne på virksomheder med klassificering er i årets første fire måneder 3,8 pct. lavere end i samme periode 2016. Ses der på antallet af samtlige slagtninger i Danmark, er det 4 pct. lavere end samme periode sidste år. Det lavere antal slagtninger er som forventet, som følge af højere mælkepriser og meget høje antal slagtninger i sidste halvdel af 2016. Samtidig er priserne på slagtekvæg 3 pct. højere sammenlignet med prisen ved udgangen af 2016. Den højere pris skyldes bl.a. et lavere udbud, idet flere landmænd har været tilbøjelige til at holde kvier og køer hjemme i længere tid, inden de er sendt til slagtning. Det samlede antal slagtninger i hele 2017 ventes på ca. 533.600 stk., hvilket er 3 pct. færre slagtninger end sidste år.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Store lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud har dæmpet markedet. Prognosen forudsætter små prisstigninger i tredje og fjerde kvartal. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.
Købspriser

Foder
I de seneste 6 måneder har sojaprisen ligget konstant på 268-270 kr./Hkg. De sidste opgørelser fra henholdsvis USA og Brasilien viser stor eksport til bl.a. Kina og et stigende forbrug. Høsten i Sydamerika er overstået, og det skønnes tvivlsomt, om produktionen er tilstrækkelig i forhold til efterspørgslen i efteråret 2017. Det afhænger primært af, om USA kan frembringe en god høst i efteråret 2017. Som forudsætning for prognosen indregnes en lille stigning på soja fra det nuværende niveau omkring 270 kr./hkg.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er over vinteren 2016/2017 steget fra ca. 240 til 270 kr./Hkg for en 21-3-10 blanding. På nuværende tidspunkt er gødningsproducenternes udmelding om prisniveau i slutningen i juli ukendt, men som forudsætning indregnes uændrede priser fra første kvartal 2017 i resten af året og en marginal stigning i 2018.
Priserne på bekæmpelsesmidler ser ud til at få en lille stigning i forhold til 2016-niveauet.

Prognosepriser for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputsfaktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Kornpriserne i Europa er forsat på et relativt lavt niveau, og der er ikke noget, der tyder på, at priserne er på vej op. Der er store mængder korn i i Østeuropa og i Rusland, der holder priserne på et niveau på 100-110 kr./Hkg. Kontraktindgåelse af høsten 2017 er ved at komme i gang, og de foreløbige tendenser viser, at niveauet ligger på 100-110 kr. For maltbyg indgås nye aftaler på 122-125 kr. afhængig af sort.

Svinekød
I de to første kvartaler af 2017 forventes de samlede EU slagtninger af svin at ligge i underkanten af året før. Samtidig vurderes at lagrene af svinekød i EU at være på et lavere niveau end for et år siden. Begge dele er positivt for udviklingen i noteringen i den kommende tid.

Der er fortsat udsigt til øget priskonkurrence på eksportmarkederne fra amerikanske og brasilianske producenter. Begge lande forventes at øge produktionen og eksporten af svinekød i 2017.

I første halvår 2016 steg EU’s eksport af svinekød til Kina markant. Det kan være vanskeligt at opretholde den store eksport, da den kinesiske svineproduktion er stigende.

Samlet set er prognosen hævet med 0,25 kr./kg. for første kvartal 2017.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Større lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud kan dæmpe markedet. Prognosen forudsætter beskedne prisstigninger i løbet af foråret og sommeren 2017. Efterspørgslen efter økologisk mælk er fortsat høj, dog forventes et fald i økologitillægget som følge af større udbud af økologisk mælk i løbet af 2017.

Oksekød
Priserne på samtlige kategorier af slagtekvæg i Danmark var ultimo 2016 omtrent 4 pct. lavere end priserne ultimo 2015. Det skyldes et højt antal slagtninger i andet halvår 2016, forårsaget af lave mælkepriser og EU’s hjælpepakke til reducering af mælkeproduktionen. Udbuddet af oksekød har således været noget højere end i 2015 i såvel Danmark som EU. Antallet af slagtninger var således 8 pct. højere i 2016 end i 2015. I 2017 forventes produktionen af oksekød at aftage en smule i forhold til sidste halvår af 2016. Det skyldes, at mælkepriserne har været stødt stigende den sidste tid, og der er fortsat positive forventninger hertil. Priserne kan derfor forventes at stabilisere sig eller stige svagt i løbet af 2017.

Købspriser

Foder
Sojaprisen har de sidste to kvartaler af 2016 været handlet til priser på omkring 260 kr./hkg., hvilket er meget lavt. Der er en svagt stigende prisudvikling i starten af 2017. Rapspriserne har derimod været stigende i hele efteråret 2016, og i starten af 2017 er salgspriserne over 300 kr./hkg. Det smitter af på rapsskråprisen. Stigningen skyldes, at der er en generel mangel på rapsfrø i forbindelse med foderfremstillingen.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
De mest almindelige handelsgødningstyper blev handlet til 225-230 kr./hkg midt på sommeren, og dette prisniveau holdt efteråret igennem. Inden for den sidste måned er NPK gødning dog steget med over 30 kr./hkg., og gødningsproduktet 21-3-10 handles fra starten af året omkring 280 kr. Meget tyder på, at prisstigningen kan forsætte de næste måneder. Det betyder en forringelse af bytteforholdet mellem korn og gødning. Priserne på pesticider ligger på niveau med priserne i 2016.

Kalkulerne for konsumægsproduktion er opdateret

I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på “Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.

De økologiske grovfoderkalkuler er opdateret

I artiklen Generelt om budgetkalkuler ([https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/budgetkalkuler/sider/ov_16_7440_Generelt_om_budgetkalkuler.pdf]) kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk

Budgetkalkuler med nye produktionstekniske forudsætninger

De produktionstekniske forudsætninger i budgetkalkulerne for 2017 og 2018 er opdateret med undtagelse af de økologiske grovfoderkalkuler. Dermed mangler der også en opdateret pris på grovfoder i de økologiske kvægkalkuler. Begge dele opdateres snarest muligt.

Derudover er kalkulerne på ægproduktion lukket indtil videre. Det skyldes den store usikkerhed, der pt er med hensyn til burægsproduktionen. Det gør det meget vanskeligt at forudsige konsekvenserne for priserne for alle driftsformer i ægproduktionen. Kalkulerne bliver åbnet snarest muligt.

I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.

Prognosepriser for 2017-2018

Der er opdaterede prognosepriser i Farmtal Online. Disse dækker skøn over priser på de væsentligste produkter og produktionsfaktorer i den primære landbrugsproduktion.

Prognosepriserne for 2016 – 2018 er tilgængelige, hvis dit abonnement giver adgang til dette.

Prognosepriser og budgetkalkuler er af konkurrencemæssige hensyn kun tilgængelige for nogle af vores abonnenter på Landbrugsinfo.

Spørgsmål kan rettes til Lene Bruun Siriwadhananuraks (lkb@seges.dk).

Kommentarer til prisprognoserne

Salgspriser

Svin
Grundet en stærk eksport fra EU til Kina har resulteret i en opskrivning af prognosen, siden sidste prognose i maj. Indtil nu i år ligger de samlede EU slagtninger af svin ca. 2 pct. højere end året før. Det er dog fortsat forventningen, at EU slagtningerne i de kommende kvartaler vil begynde at vige i forhold til året før.

På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. En øget kinesisk svineproduktion fremadrettet kan også medvirke til fald i EU eksporten af svinekød til Kina i 2017. Dette har samlet set hævet prognosen for både 2016 og 2017.

Mælk
Mælkemarkedet har været præget af ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvor udbuddet har været væsentlig større end efterspørgslen. Det har presset priserne ned på et meget lavt niveau. Priserne på meje-riprodukter har imidlertid på det seneste været stigende og det resulterede i den første stigning til producen-terne i september. Bedringen er drevet af en korrektion i udbuddet både i EU og andre sted. Der forventes derfor stigende priser både i andet halvår 2016 og i 2017. Mælkemarkedet er som bekendt meget volatilt. Derfor er der det meget vanskeligt, at forudsige udviklingen længere i fremtiden. Det betyder, at forventnin-gerne for 2018 skal tages med et stort gran salt.

Korn og andre salgsafgrøder
Det er for tidligt at sige præcist hvordan den danske kornhøst 2016 ender, men hovedindtrykket er en variation mellem landsdele og at høstudbyttet i kornafgrøderne ligger under niveauet fra de sidste par år.

Den globale kornhøst 2016/17 forventes at blive næsten uændret i forhold til 2015, særlig Rusland og landene omkring Sortehavet oplever en særdels god høst, hvorimod Frankrig har en mindre høst end sidste år. Det samlede globale lager er forsat på ca. 25 pct. af den globale høst hvilket betyder at udbud og efterspørgelse forsat matcher hinanden.

De nuværende priser på korn indiker tilsvarende, at der ikke er mangel på korn lige her og nu.

Købspriser

Vedr. kornpriser – se ovenfor.

Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner

Sojaprisen har inden for de sidste 12 måneder svinget i intervallet 280-270,- kr. og de nuværende priser er omkring 280 kr. pr. hkg. Der kan komme nogle små ændringer hen over årsskiftet, afhængig af hvordan høst forventningerne på den sydlige halvkugle udvikler sig, men ellers forventes der stabile priser langt hen ind i 2017.

Prisen på handelsgødning er faldet i løbet sommeren 2016 og der er intet der tyder på at prisen vil stiger i løbet af efteråret 2016.

Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. I skrivende stund er der intet der tyder på, at gaspriserne er stigende – tværtimod, selvom slutdatoen for produktion af nordsøgas er offentliggjort.

Bytteforhold mellem afgrøder og gødning er igen blevet udlignet.

Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2016-niveauet i hele prognoseperioden.

Eksport af tabeller fra Farmtal

I Farmtal Online er der pt. problemer med at eksportere tabeller til Excel, hvis man bruger Internet Explorer eller Firefox. Når man klikker på ”Eksporter til Excel”, åbnes der alene en tom fil – desværre uden besked om, hvad der er gået galt. Problemet skyldes, at Microsoft har hævet sikkerhedsniveauet for, hvilke filer der kan åbnes i Excel. Det betyder, at de filer, som FTO eksporterer, som udgangspunkt anses for at være farlige.

For at eksportere tabeller fra FTO til Excel i øjeblikket skal man manuelt fjerne den blokering, der bliver sat af Windows. Hvordan du skal gøre det, er vist nedenfor. Alternativt kan du bruge Google Chrome. SEGES undersøger om det er muligt at lave en løsning, så man igen kan eksportere tabeller direkte til Excel. Følg med her på siden for nyt om emnet.

Vi beklager de gener, som dette medfører.

1. Når du klikker på Eksporter til Excel i FTO, skal du vælge at gemme filen på din computer. I Internet Explorer ser det således ud – det ser anderledes ud, hvis du bruger Firefox. Vælg gem som og gem filen, som du normalt ville have gjort.

farmtalonlineeksport1

2. Find filen, der hvor den er gemt, f.eks. via stifinder – (eller ved i Explorer at klikke på ”Åbn mappe” i bunden af skærmen)

farmtalonlineeksport2

3. Højreklik på filen – vælg ”Egenskaber” i bunden af listen. Det giver følgende billede – her skal du klikke på ”Fjern blokering” og derefter ”OK”. Du kan nu åbne filen som normalt.

farmtalonlineeksport3

Visning af historiske prognosepriser

Der er udviklet en særlig visning af udvalgte historiske prognosepriser i FarmtalOnline, der gør det muligt at følge den historiske udvikling i prognospriserne.

Prognosepriser bliver justeret, når ny viden ændrer forventningen til de fremtidige priser. FarmtalOnline har hidtil fungeret på den måde, at det altid er de senest opdaterede prognosepriser, der vises. Det giver den udfordring, at et budget, der er udarbejdet med udgangspunkt i prognosepriserne på en bestemt dato, kan se ud som om, at det er baseret på urealistiske prisforudsætninger, hvis budgetforudsætningerne efterafprøves via FarmtalOnline.dk, og prognosepriserne er opdateret i den mellemliggende periode.

Der er derfor udviklet en særlig visning af prognosepriser, der gør det muligt at følge den historiske prognoseprisudvikling. Den nye visning fungerer på den måde, at den default viser alle prognoseprisændringer, og hvornår de er foretaget. Der er endvidere mulighed for at indtaste en dato og trykke på knappen ”Søg” for at se prognosepriserne på en bestemt dato.

De udvalgte historiske prognosepriser kan findes under punktet Prognosepriser, hvortil der kræves særlig adgang.

farmtalonline_prognosepriser