Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Budgetkalkuler for 2020 og 2021

SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der bl.a. udarbejdet kalkuler for majs og græs til biogas samt økologiske sukkerroer.

I ”Generelt om budgetkalkuler” kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende kalkuleområde, som er nævnt i ”Generelt om budgetkalkuler.”

Prognosepriser (juni) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

 

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg. Kornpriserne ventes derfor at falde i løbet af 2019, og med ny høst forventes priserne at nå ned på et mere ”normalt” niveau.

Svinekød
Efter det markante fald i svineproducenternes bytteforhold i 2018, er bytteforholdet steget eksplosivt i første halvår 2019. Det er et resultat af især stigende svinepriser, men også sivende foderpriserne, som fortsat ventes at falde frem mod høst 2019.

Prisen på svinekød er pt. styret af Kinas efterspørgsel efter svinekød. Det stadig stigende problem med svinepest i Kina og andre asiatiske lande har medført en kraftig nedgang i landenes egen produktion af svinekød og stigende efterspørgsel på de internationale markeder.

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan ventes ligeledes at bidrage til stigende eksport fra EU til Japan i løbet af 2019.

Noteringen på svinekød er steget med ca. 3 kr. på blot 3 mdr., og på grund af en forventning om en fortsat solid efterspørgsel efter svinekød resten af 2019 og i 2020, forventes også et højt prisniveau i 2019 og 2020.

På grund af den eksplosive prisstigning opjusteres prognosen for 2019 med ca. 1,2 kr. pr. kg. I 2020 ventes den gennemsnitlige notering at ligge lidt højere end i 2019, primært som følge af en lav pris i 1. kvartal 2019.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvinproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

Aktuelt er markedspriserne særdeles høje og med udsigt til fortsat høje noteringer på slagtesvinekød hen over vintermånederne spås det normale sæsonmæssige fald i de markedsbaserede priser at være relativt afdæmpet i 2019/2020. De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”.

Oksekød
Oksekød. 2019 har indtil videre fulgt slagteniveauet fra 2018. I årets første fem måneder er der i alt blevet slagtet 179.586 dyr i Danmark, hvilket blot er 0,6 pct. færre end samme periode sidste år. På prissiden viser resultaterne fra 1. kvartal 2019 et fortsat fald på tværs af kategorier.

Generelt har priserne været faldende siden 2. kvartal 2018. 2018 var et år med mange slagtninger, og det bliver interessant, om niveauet i 2019 fortsat vil følge 2018. Der er dog mulighed for, at vi vil se færre slagtninger som naturlig følge af den større produktion sidste år.

Mælk
Globalt set er væksten i mælkeproduktionen aftaget lidt i forhold til sidste år, og ligger nu lidt under væksten i efterspørgslen efter mælk. De store eksportlande udviser enten nogenlunde uændret produktion eller fald i forhold til sidste år.

Samlet set ligger de europæiske mælkeindvejninger omtrent på samme niveau som sidste år. Det dækker dog over stærk vækst i Storbritannien, Irland og Danmark og faldende produktion i Frankrig, Holland og Tyskland.

De store EU-lagre af skummetmælkspulver er blevet nedbragt. Lagrene blev bygget op gennem interventions-opkøb i 2015 og 2016. EU ønskede på daværende tidspunkt at understøtte mælkeprisen, der faldt kraftigt på grund af Ruslands importforbud mod fødevarer fra blandt andet EU samt ophævelsen af mælkekvoterne, der medførte øget mælkeproduktion.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter.

Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte i resten af 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalt år”. Efterspørgslen forventes at stabiliser sig med en vækst omkring 1 – 2 procent pr. år.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

 

Købspriser 

Foder-soja
Sojaprisen ligger pt. på et relativt lavt niveau. På trods af en nedjustering af lagrene og at der i år tilsås relativt større arealer med soja, hvor der konverteres fra majs, vil lagrene fortsat være store. Det ventes at holde priserne nogenlunde uændrede på et lavt niveau i 2019.

Kartoffeludbytterne, lagrene af spisekartofler er tomme og højprismarkedet med tidlige nye kartofler regerer indtil slutningen af juli måned, hvor priserne forventes at normaliseres med større mængder af nye danske kartofler på markedet. Priserne på stivelseskartofter forventes fortsat at ligge på et gunstigt niveau.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningspriserne har ligget nogenlunde stabile de seneste måneder. Handlen med gødning er minimal i øjeblikket, og nye prissignaler ventes først i sensommeren. Prisen på diesel forventes at toppe ud omkring de nuværende niveauer, og priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2018-niveauet.

Prognosepriser (februar) for 2019-2020

Prognosepriser for 2019 og 2020 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2019 ligger i intervallet 135-140 kr. pr. Hkg. Efterspørgslen efter kvalitetshavre er stigende, hvor der gives helt op til 150,- kr. pr. Hkg. I skrivende stund er prisen på ny høst omkring de 110-115,- kr. men da det er tidligt på året, kan den pris ændre sig mange, inden vi når ultimo juli.

Rapsprisen er meget konstant på omkring 265 +/-2 kr. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at prisen stiger på kort sigt. De andre planteolieprodukter på markedet er der ikke mangel på, og der vil gå et stykke tid, før evt. lagre er reduceret, hvorfor vi ikke forventer stigninger i den kommende periode.

Prisen på Brent Oil ligger i skrivende stund omkring de 66 US$ og er siden nytår steget fra 50 US$ til de 66 dollars.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel. Tilsvarende er dollaren steget fra ca. 5,75 kr. til 6,56 inden for de seneste 30 dage.

Svinekød

En stor global produktion af svinekød medfører fortsat et vist prispres på svinekød. EU’s produktion af svinekød ventes dog at falde i 2019 som en reaktion på lave svinepriser i 2018. Det bekræftes af aktuelle svinetællinger fra EU, der viser en nedgang i svinebestanden. Spanien og Frankrig er undtagelser, men generelt falder bestanden af både avlssøer og slagtesvin.

På eksportmarkederne udenfor EU er der fortsat prispres fra en stigende produktion i blandt andet USA, Canada og Brasilien. Den dårlige økonomi i svineproduktionen i 2018 begrænser dog stigningen, og med fald i svinebestanden i EU er en vigtig forudsætning til stede for en stigende notering for svin.

Efterspørgslen efter markedsbaserede smågrise er normalt højest i de første to kvartaler, hvor slagtesvineproducenterne, særligt i Tyskland og Polen, efterspørger grise, som vil være klar til slagteriet i den normale højprisperiode i sommermånederne.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er Kinas import, som undertiden viser store udsving, udbredelse af svinepest i EU samt et eventuelt hårdt ”Brexit

Oksekød

2018 blev et år med flere slagtninger sammenlignet med 2017. Faktisk endte 2018 med ca. 4 pct. flere slagtninger end året før. Set over tid var antallet af slagtninger i 2018 tilbage på niveau for 2016, der også var et år med mange slagtninger. Som resultat af de flere slagtninger, og deraf større markedsudbud, udviklede prisen sig ikke ret meget i 2018. Når vi ser fremad imod 2019 og 2020 kan det forventes, at 2019 vil byde på lidt færre slagtninger end i 2018, da besætningerne måske skal øges efter de flere slagtninger i 2018. På baggrund af et måske mere ”stabilt” slagteniveau forventes det derfor, at prisen vil være nogenlunde stabil i de kommende år.

Dog skal det bemærkes, at dette udelukkende beror på antagelser, og vi må følge udviklingen her i starten af 2019 for at se, hvorvidt antagelserne holder stik eller om forventningerne skal justeres.

Mælk

Mælkemarkedet er generelt set tæt på balance på nuværende tidspunkt. Væksten i den indvejede mængde mælk på globalt plan svarer omtrent til væksten i efterspørgslen efter mælk, som typisk ligger mellem 1 og 2 pct. om året.

Den omtrentlige balance i mælkemarkedet ventes at fortsætte langt ind i 2019, hvorfor der forventes en nogenlunde stabil mælkepris i nærheden af prisen i et ”normalår”. Samtidig forventes det dog, at produktionen i EU og især på New Zealand stiger gennem 2019, hvilket kan medføre let faldende priser i andet halvår 2019.

Gennem 2018 blev der solgt ud af EU-lagrene, så der nu kun resterer en ganske beskeden mængde. Lagernedbringelsen understøtter priserne på samme måde som en nedgang i produktionen, da det reducerer det samlede udbud af mælkeprodukter. Importen af mælkeprodukter er især stor i Kina og

Sydøstasien, og vokser stabilt i store importlande som Mexico og Japan

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, som undertiden viser store udsving, samt et eventuelt hårdt ”Brexit”.

Købspriser

Foder-soja- opdateret 15.2.2019

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Selvom der er sket en nedjustering af lagerne, er der forsat store lager som holder priserne på et uændret niveau i første halvdel af 2019. I det tilfælde hvor US- dollaren stiger vil sojaprisen følge med op, hvilket meget ledt kan ske hvis der kommer en handelsaftale mellem Kina og USA.

Kartoffeludbytterne, lagrene og kvaliteten blev ramt af sidste års tørke, og ikke kun i Danmark. Det har understøttet priserne. Lagrene af spisekartofler rækker kun til første kvartal, og prisen er høj. Først i tredje kvartal er der igen danske kartofler på markedet, og priserne vil afhænge af vækstbetingelserne.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret 15.2.2019

Gødningsprisen for en 21-3-10 var i februar 2019 på 290-300 kr. pr. Hkg (Yara). Der kan findes gødninger fra bl.a. Rusland til ca. 15 kr. lavere, men der er forskel på kvaliteten. Hvorfor denne stigning forekommer, er svært at sige, da energiprisen på naturgas ikke er steget. Den er tværtimod faldet fra 2,61 i oktober 2018 til 1,5 kr./M3 i februar 2019.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2018-niveauet.

Budgetkalkuler for 2019 og 2020 er opdateret

Budgetkalkuler

Alle budgetkalkuler er nu opdateret.

 

I artiklen ’Generelt om budgetkalkuler’ kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne. Artiklen finder du ved at klikke på ”Om alle”, når du har åbnet en budgetkalkule på Farmtal. Artiklen ligger også på Landbrugsinfo under menupunktet Budgetkalkuler under Økonomi.

 

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”. Disse beskrivelser kan du ligeledes finde på Landbrugsinfo.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kalkulerne, kan du kontakte Michael Højholdt, mih@seges.dk eller Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.

Prognosepriser (maj) for 2018-2019

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

De globale kornlagre er og forventes fortsat at være store. Det betyder, at markedet fortsat ventes at være overforsynet. På grund af vådt vejr er der i 2017/18 tilsået et relativt større areal med vårsæd end vintersæd, hvilket reducerer det samlede udbytte. Priserne for foderbyg og –hvede ventes på nogenlunde uændret niveau.

Rapsprisen er forsat på et lavt niveau. Vi fastholder fastholdt prisen trods børsindikationer om højere priser, da der er stor usikkerhed, og store lagre af vegetabilske olier kan holde rapsprisen nede. Markedet for bio-diesel kan dog hurtig skubbe til prisen.

Svinekød

Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017 som følge af stigende produktion af svinekød i eksporterende lande. Stigningen er fortsat i 2018 i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien, og det forventes, at Kinas import af svinekød vil ligge på et lavere niveau end i 2017.

Produktionen af svinekød i EU er også stigende i 2018 som følge af den gode produktionsøkonomi i smågrise-produktionen i 2017. Samlet set må det forventes, at konkurrencen på eksportmarkederne for svinekød fortsat vil være hård, og at konkurrencen vil fastholde et nedadgående pres på svinepriserne gennem 2018 og ind i 2019.

Oksekød

Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relativt lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relativt høje mælkepriser.

Antallet af slagtede tyre steg derimod med 6,6 pct. Det samlede antal slagtninger ligger i første kvartal 2018 på nogenlunde samme niveau som første kvartal sidste år. Vender man blikket mod de enkelte kategorier, er det kun antallet af slagtede ungtyre, som oplever en nedgang sammenlignet med perioden året før.

Nedgangen er på 3,7 pct. For køer ses en stigning på 5 pct.

Mælk

Det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og kraftigere end forventet. I første kvartal er mælkeprisen således faldet med 50 øre pr. kg for standardmælk. Markedet har dog stabiliseret sig, hvilket blandt andet skyldes, at væksten i indvejningen i EU har været faldende det seneste halve år. Samtidig er efterspørgslen efter mejeriprodukter stadig stigende, herunder også i Kina. Siden starten af marts er prisen på smør og ost steget med cirka 15 procent. Prisen på skummetmælkspulver er dog stadig hårdt presset af de store EU-lagre. Den lave pris på skummetmælkspulver er den væsentligste driver for den høje pris på smør, da skummetmælkspulver er et biprodukt fra produktionen af smør.

Overordnet er markedspriserne på mejeriprodukter meget følsomme for små udsving i balancen mellem produktion og efterspørgsel.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen er inden for få uger steget fra 260,- til over 300,- kr./hkg. Årsagen er dels store opkøb fra Kina, dels en dollarstigning og en særdeles dårlig høst i Argentina. Forventningerne til majshøsten i blandt andet Brasilien er negative. Det medfører, at de store svineproducenter rundt omkring i verden har købt stort op. I Europa er det primært Spanien, der har købt soja til lager.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.

Gødningsprisen for en 21-3-10 pris ligger på ca. 280 kr./hkg., hvilket er uændret i forhold til slutningen af 2017. Der er en tendens til lidt faldende priser i markedet for Urea, men det skyldes formodentligt, at efterspørgslen er meget lav for tiden, da dem, der skal bruge gødning, har købt. Gødningsprisen er tæt forbundet med prisen på naturgas, der inden for de seneste fire måneder har varieret fra 1,5 kr./Nm3 til 1,9 kr./Nm3.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2017-niveauet.

Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser for 2018 og 2019 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentlige salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er fortsat store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet. Den globale opgørelse viser, at lagret for hvede er over 755 mio. tons. Der er ikke tegn på, at lagrene lige nu og her vil reduceres væsentligt. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede.

Udfordringen i foråret 2018 vil blive at få tilsået meget store arealer med vårsæd, da mange arealer ikke blev tilsået på grund af det våde vejr i efteråret 2017.

Rapsprisen er måske inde i en lille prisstigning i løbet af foråret 2018. Udfordringen er, at der fortsat er store lagre af sojaolie og palmeolie, der kan holde rapsprisen nede. Prisen på råolie er i skrivende stund på 68 USD/tønde, hvilket er med til at hæve prisen på de vegetabilske produkter. Balancen for hvor meget råolien stiger, afhænger af, hvornår de amerikanske skiferolieproducenter kommer ind på markedet igen.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har det trykket markedet, at produktionen af svinekød i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien er steget. Samtidig har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind.

Produktionen af svinekød i EU ventes at stige som følge af god økonomi i smågriseproduktionen i 2017, og det presses priserne. Da produktionsstigningen i nogle af landene med stor svineproduktion og eksport, ventes konkurrencen på eksportmarkederne fort at være hård, hvilket vil trykke priserne gennem 2018.

Oksekød
Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. I alt blev det til 450.383 kvægslagtninger. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relative lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relative høje mælkepriser. Antallet af slagtede tyre er derimod steget med 6,5 pct. til 2.809 stk. Det er den kategori, som er steget mest i 2017. Priserne i 2017 er steget som følge af et lavere udbud. Ultimo 2017 lå priserne på forskellige kategorier 3-10 pct. højere i forhold til samme uge året før. Markedet for slagtekvæg stabilisererede sig i 2017, og forventes fortsat nogenlunde stabilt i 2018.

Mælk
Markedsmæssigt vendte mælkeprisen i sidste halvdel af 2016, og genoptog den positive udvikling henover sommeren 2017. Prisen steg imidlertid mindre end forventet i 4. kvartal 2017, og det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og langt kraftigere end forventet. Udbuddet af mælk forventes først reduceret når mælkeprisen kommer væsentligt under “normalniveauet”, eller der indtræffer andre begivenheder som kan påvirke produktionen i nedadgående retning.

Det er smørprisen som har været den væsentligste driver for den høje mælkepris sidst på året. Smørprisen er på det seneste faldet 20-25 % i forhold til toppunktet, dels fordi udbuddet af mælk på det seneste er øget markant som følge af de forholdsvis høje mælkepriser, og dels fordi forbruget af smør i EU er faldet lidt som følge af sædvanlige sæsonmæssige udsving.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Der høstes i Sydamerika, og alt tyder på, at det er en fin høst, der er på vej ud på verdensmarkedet. Som altid er der mindre justeringer fra uge til uge. Hvis der kommer en prisstigning på soja, vil årsagen være stigende råoliepriser. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen for en 21-3-10 var i august 2017 ca. 240 kr./hkg, og den nuværende pris ligger omkring 270-280 kr./hkg. Noget af prisstigningen kan tillægges de stigende energipriser. Naturgasprisen er steget fra 1,88 kr./MWh i august 2017 til 1,65 kr./MWh først i januar 2018. En stigning på 33 pct. Tilsvarende er råolieprisen i USD steget med 50 pct. og i Dkr. med 40 pct.

Om prisen på gødning vil stige de kommende måneder, afhænger af Urea prisen – og her er det primært den Kinesiske produktion, der vil sætte prisniveauet.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2017-niveauet.

Budgetkalkuler og prognosepriser (september) for 2018-2019

Budgetkalkuler
I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.
Prognosepriser
Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet – især eksporteres store mængder ud af Sortehavsregionen. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede. De lave priser på korn kan få betydning for, hvilke afgrøder landmændene vil så i efteråret 2017 og foråret 2018, hvor kornproducenter i højere grad kan forventes at søge mod alternative afgrøder som oliefrø og proteinafgrøder.

Rapsprisen vil være under pres fra det nuværende niveau omkring 265 kr./hkg., da EU har tabt sagen om størrelsen af importtold overfor agentinsk biodiesel. Til gengæld er det globale, vegetabilske oliemarked under pres, hvilket kan betyde, at prisen i det nye år evt. kan forblive på nuværende niveau.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget indtil midt på året, hvorefter priserne er stagneret og faldet lidt. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind. Derudover har vejret i Europa været for koldt i nord og for varmt i syd. I EU har smågrise- og svinekødsproduktionen været forholdsvis træg i 2017, men i 2018 forventes produktionen at stige på baggrund af god økonomi hos de europæiske producenter. Produktionen ventes også at stige i Kina og USA, hvilket medfører større konkurrence på eksportmarkederne og medvirker til lavere priser i 2018 end i 2017, men set over året vil priserne fortsat holde sig på et relativt højt niveau resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018.

Oksekød
I årets første 9 måneder er der slagtet 294.295 kreaturer på eksportautoriserede virksomheder med klassificering. Det er 5 pct. færre kvægslagtninger end i 2016. Det er primært antallet af slagtede køer, som er faldet – hele 15,7 pct. i forhold til sidste år. Samtidig er antallet af slagtede tyre over 2 år steget med 9,1 pct. – dog fra et relativt lavt udgangspunkt. Priserne afspejler det lavere udbud på markedet. Priserne på især kvier og køer har igennem 2017 været støt stigende. Gennemsnitsprisen pr. slagtedyr for perioden januar til september 2017 er 2158 øre pr. kg. slagtet vægt. Det er en stigning på 3,3 pct. i forhold til året før. Det lavere antal slagtninger som er set hidtil i 2017 forventes at gøre sig gældende for resten af året.

Mælk
Prisen på mælk har generelt været stigende siden 4. kvt. 2016. Det skyldes et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten. Markedet er drevet at efterspørgsel efter fedtholdige produkter, og lagrene af mejeriprodukter er lave i øjeblikket. Mælkeprisen ligger nu over det historiske gennemsnit, og forventes at forblive høj resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018. I prognosen forventes fortsat små prisstigninger i fjerde kvartal, og at prisen herefter topper ud. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen er i historisk målestok lav på nuværende tidspunkt. Prisen på sojaskrå ved kajkanten er omkring 240,- kr./Hkg. Leveringsprisen er omkring 250 kr./Hkg. Tendensen er, at prisen fortsat vil være lav de næste mange måneder. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er fortsat lav. 21-3-10 handles for øjeblikket til omkring 235-240 kr./hkg. Som forudsætning indregnes lidt lavere gennemsnitlige priser i 2017-2019 end i 2016.
Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2016-niveauet.