Category Archives: Farmtal Online Nyheder

Prognosepriser (maj) for 2018-2019

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

De globale kornlagre er og forventes fortsat at være store. Det betyder, at markedet fortsat ventes at være overforsynet. På grund af vådt vejr er der i 2017/18 tilsået et relativt større areal med vårsæd end vintersæd, hvilket reducerer det samlede udbytte. Priserne for foderbyg og –hvede ventes på nogenlunde uændret niveau.

Rapsprisen er forsat på et lavt niveau. Vi fastholder fastholdt prisen trods børsindikationer om højere priser, da der er stor usikkerhed, og store lagre af vegetabilske olier kan holde rapsprisen nede. Markedet for bio-diesel kan dog hurtig skubbe til prisen.

Svinekød

Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017 som følge af stigende produktion af svinekød i eksporterende lande. Stigningen er fortsat i 2018 i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien, og det forventes, at Kinas import af svinekød vil ligge på et lavere niveau end i 2017.

Produktionen af svinekød i EU er også stigende i 2018 som følge af den gode produktionsøkonomi i smågrise-produktionen i 2017. Samlet set må det forventes, at konkurrencen på eksportmarkederne for svinekød fortsat vil være hård, og at konkurrencen vil fastholde et nedadgående pres på svinepriserne gennem 2018 og ind i 2019.

Oksekød

Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relativt lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relativt høje mælkepriser.

Antallet af slagtede tyre steg derimod med 6,6 pct. Det samlede antal slagtninger ligger i første kvartal 2018 på nogenlunde samme niveau som første kvartal sidste år. Vender man blikket mod de enkelte kategorier, er det kun antallet af slagtede ungtyre, som oplever en nedgang sammenlignet med perioden året før.

Nedgangen er på 3,7 pct. For køer ses en stigning på 5 pct.

Mælk

Det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og kraftigere end forventet. I første kvartal er mælkeprisen således faldet med 50 øre pr. kg for standardmælk. Markedet har dog stabiliseret sig, hvilket blandt andet skyldes, at væksten i indvejningen i EU har været faldende det seneste halve år. Samtidig er efterspørgslen efter mejeriprodukter stadig stigende, herunder også i Kina. Siden starten af marts er prisen på smør og ost steget med cirka 15 procent. Prisen på skummetmælkspulver er dog stadig hårdt presset af de store EU-lagre. Den lave pris på skummetmælkspulver er den væsentligste driver for den høje pris på smør, da skummetmælkspulver er et biprodukt fra produktionen af smør.

Overordnet er markedspriserne på mejeriprodukter meget følsomme for små udsving i balancen mellem produktion og efterspørgsel.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen er inden for få uger steget fra 260,- til over 300,- kr./hkg. Årsagen er dels store opkøb fra Kina, dels en dollarstigning og en særdeles dårlig høst i Argentina. Forventningerne til majshøsten i blandt andet Brasilien er negative. Det medfører, at de store svineproducenter rundt omkring i verden har købt stort op. I Europa er det primært Spanien, der har købt soja til lager.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.

Gødningsprisen for en 21-3-10 pris ligger på ca. 280 kr./hkg., hvilket er uændret i forhold til slutningen af 2017. Der er en tendens til lidt faldende priser i markedet for Urea, men det skyldes formodentligt, at efterspørgslen er meget lav for tiden, da dem, der skal bruge gødning, har købt. Gødningsprisen er tæt forbundet med prisen på naturgas, der inden for de seneste fire måneder har varieret fra 1,5 kr./Nm3 til 1,9 kr./Nm3.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes nogenlunde uændrede i forhold til 2017-niveauet.

Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser (januar) for 2018-2019

Prognosepriser for 2018 og 2019 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentlige salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion, De vejledende interne priser er ligeledes opdateret.

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er fortsat store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet. Den globale opgørelse viser, at lagret for hvede er over 755 mio. tons. Der er ikke tegn på, at lagrene lige nu og her vil reduceres væsentligt. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede.

Udfordringen i foråret 2018 vil blive at få tilsået meget store arealer med vårsæd, da mange arealer ikke blev tilsået på grund af det våde vejr i efteråret 2017.

Rapsprisen er måske inde i en lille prisstigning i løbet af foråret 2018. Udfordringen er, at der fortsat er store lagre af sojaolie og palmeolie, der kan holde rapsprisen nede. Prisen på råolie er i skrivende stund på 68 USD/tønde, hvilket er med til at hæve prisen på de vegetabilske produkter. Balancen for hvor meget råolien stiger, afhænger af, hvornår de amerikanske skiferolieproducenter kommer ind på markedet igen.

Sammenhængen mellem råoliepris og vegetabilsk oliepris er, at vegetabilske olier bliver anvendt til produktion af biodiesel.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise begyndte af falde over sommeren 2017. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har det trykket markedet, at produktionen af svinekød i de store eksportørlande USA, Canada og Brasilien er steget. Samtidig har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind.

Produktionen af svinekød i EU ventes at stige som følge af god økonomi i smågriseproduktionen i 2017, og det presses priserne. Da produktionsstigningen i nogle af landene med stor svineproduktion og eksport, ventes konkurrencen på eksportmarkederne fort at være hård, hvilket vil trykke priserne gennem 2018.

Oksekød
Antallet af kvægslagtninger i 2017 endte som forventet – nemlig ca. 5 pct. under niveauet i 2016. I alt blev det til 450.383 kvægslagtninger. Det er især en nedgang i slagtninger af køer på 13,4 pct., som bidrager til nedgangen i de totale slagtninger. Det relative lave antal slagtninger kommer som følge af mange slagtninger i 2016 samt relative høje mælkepriser. Antallet af slagtede tyre er derimod steget med 6,5 pct. til 2.809 stk. Det er den kategori, som er steget mest i 2017. Priserne i 2017 er steget som følge af et lavere udbud. Ultimo 2017 lå priserne på forskellige kategorier 3-10 pct. højere i forhold til samme uge året før. Markedet for slagtekvæg stabilisererede sig i 2017, og forventes fortsat nogenlunde stabilt i 2018.

Mælk
Markedsmæssigt vendte mælkeprisen i sidste halvdel af 2016, og genoptog den positive udvikling henover sommeren 2017. Prisen steg imidlertid mindre end forventet i 4. kvartal 2017, og det ventede prisfald i løbet af 2018 indtraf allerede ved årsskiftet og langt kraftigere end forventet. Udbuddet af mælk forventes først reduceret når mælkeprisen kommer væsentligt under “normalniveauet”, eller der indtræffer andre begivenheder som kan påvirke produktionen i nedadgående retning.

Det er smørprisen som har været den væsentligste driver for den høje mælkepris sidst på året. Smørprisen er på det seneste faldet 20-25 % i forhold til toppunktet, dels fordi udbuddet af mælk på det seneste er øget markant som følge af de forholdsvis høje mælkepriser, og dels fordi forbruget af smør i EU er faldet lidt som følge af sædvanlige sæsonmæssige udsving.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Der er ikke tegn på, at der vil komme store prisstigninger indenfor de næste måneder. Der høstes i Sydamerika, og alt tyder på, at det er en fin høst, der er på vej ud på verdensmarkedet. Som altid er der mindre justeringer fra uge til uge. Hvis der kommer en prisstigning på soja, vil årsagen være stigende råoliepriser. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen for en 21-3-10 var i august 2017 ca. 240 kr./hkg, og den nuværende pris ligger omkring 270-280 kr./hkg. Noget af prisstigningen kan tillægges de stigende energipriser. Naturgasprisen er steget fra 1,88 kr./MWh i august 2017 til 1,65 kr./MWh først i januar 2018. En stigning på 33 pct. Tilsvarende er råolieprisen i USD steget med 50 pct. og i Dkr. med 40 pct.

Om prisen på gødning vil stige de kommende måneder, afhænger af Urea prisen – og her er det primært den Kinesiske produktion, der vil sætte prisniveauet.

Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2017-niveauet.

Budgetkalkuler og prognosepriser (september) for 2018-2019

Budgetkalkuler
I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.
Prognosepriser
Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet – især eksporteres store mængder ud af Sortehavsregionen. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede. De lave priser på korn kan få betydning for, hvilke afgrøder landmændene vil så i efteråret 2017 og foråret 2018, hvor kornproducenter i højere grad kan forventes at søge mod alternative afgrøder som oliefrø og proteinafgrøder.

Rapsprisen vil være under pres fra det nuværende niveau omkring 265 kr./hkg., da EU har tabt sagen om størrelsen af importtold overfor agentinsk biodiesel. Til gengæld er det globale, vegetabilske oliemarked under pres, hvilket kan betyde, at prisen i det nye år evt. kan forblive på nuværende niveau.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget indtil midt på året, hvorefter priserne er stagneret og faldet lidt. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind. Derudover har vejret i Europa været for koldt i nord og for varmt i syd. I EU har smågrise- og svinekødsproduktionen været forholdsvis træg i 2017, men i 2018 forventes produktionen at stige på baggrund af god økonomi hos de europæiske producenter. Produktionen ventes også at stige i Kina og USA, hvilket medfører større konkurrence på eksportmarkederne og medvirker til lavere priser i 2018 end i 2017, men set over året vil priserne fortsat holde sig på et relativt højt niveau resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018.

Oksekød
I årets første 9 måneder er der slagtet 294.295 kreaturer på eksportautoriserede virksomheder med klassificering. Det er 5 pct. færre kvægslagtninger end i 2016. Det er primært antallet af slagtede køer, som er faldet – hele 15,7 pct. i forhold til sidste år. Samtidig er antallet af slagtede tyre over 2 år steget med 9,1 pct. – dog fra et relativt lavt udgangspunkt. Priserne afspejler det lavere udbud på markedet. Priserne på især kvier og køer har igennem 2017 været støt stigende. Gennemsnitsprisen pr. slagtedyr for perioden januar til september 2017 er 2158 øre pr. kg. slagtet vægt. Det er en stigning på 3,3 pct. i forhold til året før. Det lavere antal slagtninger som er set hidtil i 2017 forventes at gøre sig gældende for resten af året.

Mælk
Prisen på mælk har generelt været stigende siden 4. kvt. 2016. Det skyldes et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten. Markedet er drevet at efterspørgsel efter fedtholdige produkter, og lagrene af mejeriprodukter er lave i øjeblikket. Mælkeprisen ligger nu over det historiske gennemsnit, og forventes at forblive høj resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018. I prognosen forventes fortsat små prisstigninger i fjerde kvartal, og at prisen herefter topper ud. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen er i historisk målestok lav på nuværende tidspunkt. Prisen på sojaskrå ved kajkanten er omkring 240,- kr./Hkg. Leveringsprisen er omkring 250 kr./Hkg. Tendensen er, at prisen fortsat vil være lav de næste mange måneder. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er fortsat lav. 21-3-10 handles for øjeblikket til omkring 235-240 kr./hkg. Som forudsætning indregnes lidt lavere gennemsnitlige priser i 2017-2019 end i 2016.
Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2016-niveauet.

Prognosepriser (maj) for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er relativt store såvel globalt som nationalt. Det betyder, at kornpriserne forsat ligger i intervaller på 100-110 kr./Hkg. Det er for tidligt at spå om den nye høst. Der er dog indgået nogle få salgskontrakter på ny høst, og de ligger i niveauet 110-112,- kr./hkg.
Rapsen er i første kvartal 2017 solgt til omkring 300 kr./hkg. Det er dog tvivlsomt, om denne pris følger med over i ny høst. Matif-kontrakter november 2017 er i skrivende stund på 274 kr.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget i årets første måneder, og det forventes nu, at priserne holder sig på et relativt højt niveau resten af 2017. I EU forventes svinekødsproduktionen i 2017 at være på niveau med 2016. Herudover nyder svinekødpriserne i 2017 støtte fra relativt beskedne lagre af svinekød i Europa og en fortsat god stabil efterspørgsel fra de asiatiske markeder. Den gode økonomi for de europæiske producenter af smågrise i 2017 må forventes at resultere i, at EU produktionen af svin begynder at stige i 2018. Ligeledes er der i Kina udsigt til en øget svineproduktion i 2018, hvilket kan påvirke Kinas efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. USA og Brasilien forventes ligeledes at øge produktionen og eksporten af svinekød, hvorfor det forventes at priserne for 2018 bliver lavere end 2017.

Oksekød
Kvægslagtningerne på virksomheder med klassificering er i årets første fire måneder 3,8 pct. lavere end i samme periode 2016. Ses der på antallet af samtlige slagtninger i Danmark, er det 4 pct. lavere end samme periode sidste år. Det lavere antal slagtninger er som forventet, som følge af højere mælkepriser og meget høje antal slagtninger i sidste halvdel af 2016. Samtidig er priserne på slagtekvæg 3 pct. højere sammenlignet med prisen ved udgangen af 2016. Den højere pris skyldes bl.a. et lavere udbud, idet flere landmænd har været tilbøjelige til at holde kvier og køer hjemme i længere tid, inden de er sendt til slagtning. Det samlede antal slagtninger i hele 2017 ventes på ca. 533.600 stk., hvilket er 3 pct. færre slagtninger end sidste år.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Store lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud har dæmpet markedet. Prognosen forudsætter små prisstigninger i tredje og fjerde kvartal. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.
Købspriser

Foder
I de seneste 6 måneder har sojaprisen ligget konstant på 268-270 kr./Hkg. De sidste opgørelser fra henholdsvis USA og Brasilien viser stor eksport til bl.a. Kina og et stigende forbrug. Høsten i Sydamerika er overstået, og det skønnes tvivlsomt, om produktionen er tilstrækkelig i forhold til efterspørgslen i efteråret 2017. Det afhænger primært af, om USA kan frembringe en god høst i efteråret 2017. Som forudsætning for prognosen indregnes en lille stigning på soja fra det nuværende niveau omkring 270 kr./hkg.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er over vinteren 2016/2017 steget fra ca. 240 til 270 kr./Hkg for en 21-3-10 blanding. På nuværende tidspunkt er gødningsproducenternes udmelding om prisniveau i slutningen i juli ukendt, men som forudsætning indregnes uændrede priser fra første kvartal 2017 i resten af året og en marginal stigning i 2018.
Priserne på bekæmpelsesmidler ser ud til at få en lille stigning i forhold til 2016-niveauet.

Prognosepriser for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputsfaktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Kornpriserne i Europa er forsat på et relativt lavt niveau, og der er ikke noget, der tyder på, at priserne er på vej op. Der er store mængder korn i i Østeuropa og i Rusland, der holder priserne på et niveau på 100-110 kr./Hkg. Kontraktindgåelse af høsten 2017 er ved at komme i gang, og de foreløbige tendenser viser, at niveauet ligger på 100-110 kr. For maltbyg indgås nye aftaler på 122-125 kr. afhængig af sort.

Svinekød
I de to første kvartaler af 2017 forventes de samlede EU slagtninger af svin at ligge i underkanten af året før. Samtidig vurderes at lagrene af svinekød i EU at være på et lavere niveau end for et år siden. Begge dele er positivt for udviklingen i noteringen i den kommende tid.

Der er fortsat udsigt til øget priskonkurrence på eksportmarkederne fra amerikanske og brasilianske producenter. Begge lande forventes at øge produktionen og eksporten af svinekød i 2017.

I første halvår 2016 steg EU’s eksport af svinekød til Kina markant. Det kan være vanskeligt at opretholde den store eksport, da den kinesiske svineproduktion er stigende.

Samlet set er prognosen hævet med 0,25 kr./kg. for første kvartal 2017.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Større lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud kan dæmpe markedet. Prognosen forudsætter beskedne prisstigninger i løbet af foråret og sommeren 2017. Efterspørgslen efter økologisk mælk er fortsat høj, dog forventes et fald i økologitillægget som følge af større udbud af økologisk mælk i løbet af 2017.

Oksekød
Priserne på samtlige kategorier af slagtekvæg i Danmark var ultimo 2016 omtrent 4 pct. lavere end priserne ultimo 2015. Det skyldes et højt antal slagtninger i andet halvår 2016, forårsaget af lave mælkepriser og EU’s hjælpepakke til reducering af mælkeproduktionen. Udbuddet af oksekød har således været noget højere end i 2015 i såvel Danmark som EU. Antallet af slagtninger var således 8 pct. højere i 2016 end i 2015. I 2017 forventes produktionen af oksekød at aftage en smule i forhold til sidste halvår af 2016. Det skyldes, at mælkepriserne har været stødt stigende den sidste tid, og der er fortsat positive forventninger hertil. Priserne kan derfor forventes at stabilisere sig eller stige svagt i løbet af 2017.

Købspriser

Foder
Sojaprisen har de sidste to kvartaler af 2016 været handlet til priser på omkring 260 kr./hkg., hvilket er meget lavt. Der er en svagt stigende prisudvikling i starten af 2017. Rapspriserne har derimod været stigende i hele efteråret 2016, og i starten af 2017 er salgspriserne over 300 kr./hkg. Det smitter af på rapsskråprisen. Stigningen skyldes, at der er en generel mangel på rapsfrø i forbindelse med foderfremstillingen.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
De mest almindelige handelsgødningstyper blev handlet til 225-230 kr./hkg midt på sommeren, og dette prisniveau holdt efteråret igennem. Inden for den sidste måned er NPK gødning dog steget med over 30 kr./hkg., og gødningsproduktet 21-3-10 handles fra starten af året omkring 280 kr. Meget tyder på, at prisstigningen kan forsætte de næste måneder. Det betyder en forringelse af bytteforholdet mellem korn og gødning. Priserne på pesticider ligger på niveau med priserne i 2016.

Kalkulerne for konsumægsproduktion er opdateret

I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på “Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.

De økologiske grovfoderkalkuler er opdateret

I artiklen Generelt om budgetkalkuler ([https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/budgetkalkuler/sider/ov_16_7440_Generelt_om_budgetkalkuler.pdf]) kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk