Budgetkalkuler og prognosepriser (september) for 2018-2019

Budgetkalkuler
I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.
Prognosepriser
Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er store i både Europa og globalt, og god høst betyder, at markedet fortsat er overforsynet – især eksporteres store mængder ud af Sortehavsregionen. Derfor ventes fortsat priser i intervallet 100-110 kr./hkg for foderbyg og -hvede. De lave priser på korn kan få betydning for, hvilke afgrøder landmændene vil så i efteråret 2017 og foråret 2018, hvor kornproducenter i højere grad kan forventes at søge mod alternative afgrøder som oliefrø og proteinafgrøder.

Rapsprisen vil være under pres fra det nuværende niveau omkring 265 kr./hkg., da EU har tabt sagen om størrelsen af importtold overfor agentinsk biodiesel. Til gengæld er det globale, vegetabilske oliemarked under pres, hvilket kan betyde, at prisen i det nye år evt. kan forblive på nuværende niveau.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget indtil midt på året, hvorefter priserne er stagneret og faldet lidt. Udover de vanlige sæsonmæssige forhold har især et fald i dollarkursen samt et fald i den kinesiske import spillet ind. Derudover har vejret i Europa været for koldt i nord og for varmt i syd. I EU har smågrise- og svinekødsproduktionen været forholdsvis træg i 2017, men i 2018 forventes produktionen at stige på baggrund af god økonomi hos de europæiske producenter. Produktionen ventes også at stige i Kina og USA, hvilket medfører større konkurrence på eksportmarkederne og medvirker til lavere priser i 2018 end i 2017, men set over året vil priserne fortsat holde sig på et relativt højt niveau resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018.

Oksekød
I årets første 9 måneder er der slagtet 294.295 kreaturer på eksportautoriserede virksomheder med klassificering. Det er 5 pct. færre kvægslagtninger end i 2016. Det er primært antallet af slagtede køer, som er faldet – hele 15,7 pct. i forhold til sidste år. Samtidig er antallet af slagtede tyre over 2 år steget med 9,1 pct. – dog fra et relativt lavt udgangspunkt. Priserne afspejler det lavere udbud på markedet. Priserne på især kvier og køer har igennem 2017 været støt stigende. Gennemsnitsprisen pr. slagtedyr for perioden januar til september 2017 er 2158 øre pr. kg. slagtet vægt. Det er en stigning på 3,3 pct. i forhold til året før. Det lavere antal slagtninger som er set hidtil i 2017 forventes at gøre sig gældende for resten af året.

Mælk
Prisen på mælk har generelt været stigende siden 4. kvt. 2016. Det skyldes et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten. Markedet er drevet at efterspørgsel efter fedtholdige produkter, og lagrene af mejeriprodukter er lave i øjeblikket. Mælkeprisen ligger nu over det historiske gennemsnit, og forventes at forblive høj resten af 2017 og et godt stykke ind i 2018. I prognosen forventes fortsat små prisstigninger i fjerde kvartal, og at prisen herefter topper ud. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.

Købspriser

Foder-soja
Sojaprisen er i historisk målestok lav på nuværende tidspunkt. Prisen på sojaskrå ved kajkanten er omkring 240,- kr./Hkg. Leveringsprisen er omkring 250 kr./Hkg. Tendensen er, at prisen fortsat vil være lav de næste mange måneder. Den seneste prognose fra USDA viser en nogenlunde parallel udvikling i udbud og efterspørgsel med uændrede lagre i forhold til 2016/17. I prognosen forudsættes, at prisen først nærmer sig et mere ”normalt” niveau i 2019.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er fortsat lav. 21-3-10 handles for øjeblikket til omkring 235-240 kr./hkg. Som forudsætning indregnes lidt lavere gennemsnitlige priser i 2017-2019 end i 2016.
Priserne på bekæmpelsesmidler forudsættes uændrede i forhold til 2016-niveauet.